Het thema van dit akkoord is ‘Brede Welvaart’. Dat wil zeggen: economische groei als middel om een inclusieve, leefbare en gezonde stad voor elkaar te boksen. Thomas Tuerlings: “Ons principe is dat het ene vraagstuk gaat helpen om het andere vraagstuk op te lossen. 

Aanleg van natuur om ontmoeting en gezondheid te stimuleren. Verduurzaming van vervoer om de stad en bedrijventerreinen bereikbaar te houden. Ondersteunen van verenigingen om eenzaamheid te bestrijden. Wijkontwikkeling om de tweedeling in de stad tegen te gaan. Ook de Schaalsprong benaderen we op die manier: primair bedoeld om Helmond sterker te maken op vele terreinen. Kortom, dat vraagt een integrale aanpak en werkwijze.” 

Hoofdlijnen
Het is een akkoord op hoofdlijnen. Zodat het vooral een vertrekpunt voor samenwerking kan zijn: met de gemeenteraad, en met inwoners, ondernemers en andere partners. Maar ook om zo in te kunnen spelen op ontwikkelingen die de gemeente niet zelf in de hand heeft. Denk aan de vluchtelingencrisis, de energiecrisis en onzekerheid over de uitkeringen van het rijk. De komende tijd is hoe dan ook veel flexibiliteit nodig.

In verbinding met de samenleving
Het akkoord stelt dat de nieuwe coalitie wil besturen in verbinding met de samenleving. Dat vraagt een betrouwbare overheid en een overheid die maatwerk levert. Doen wat nodig is, in plaats van doen wat regel is. 
De financiële vertaling van het ambitieakkoord vindt plaats in de komende programmabegroting. Scherpe keuzes zijn dan nodig, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de moeilijke financiële situatie waarin een deel van onze inwoners zich bevindt.

Nieuwe wethouders
In de raadsvergadering van 15 juni a.s. (aanvang 19.30 uur) staat ook de installatie van de zeven beoogde wethouders op de agenda. Cathalijne Dortmans (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Gaby van den Waardenburg (D66) en Harrie van Dijk (Lokaal sterk) keren terug in het college. Nieuw zijn Marita van Lierop (50PLUS), Martijn de Kort (PvdA) en Arno Bonte (GroenLinks). De partij DENK maakt deel uit van de coalitie, maar levert geen wethouder.

 

Het ene vraagstuk gaat helpen het andere op te lossen