Iedereen toegang tot een woning
Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk in Helmond. Om een aantrekkelijke woonstad te kunnen zijn, is het belangrijk dat er diverse woonmilieus in de stad te vinden zijn. Dus wijken waar jong en oud en mensen met verschillende inkomens en achtergronden samenleven. Daarbij hebben we nadrukkelijk te maken met regionale afspraken (afstemming), het belang van duurzaamheid en de energietransitie. Onze ambitie om in Brandevoort de slimme wijk Brainport Smart District te realiseren, sluit hier op aan. Daarnaast is er continu aandacht voor de andere wijken en buurten in de stad. Helmond blijft doorgaan met de ontwikkeling van Suytkade, Groene Loper, Liverdonk en Hazewinkel.

De in 2016 ingezette verfrissing van de Annawijk wordt doorgezet en afgemaakt. We zijn er voor alle Helmonders en richten onze energie op die wijken waar verbetering het hardst nodig is en de grootste bijdrage levert aan een fijnere woonomgeving. De komende jaren moeten ook de wijken Helmond-Noord, Helmond-Oost en Rijpelberg met een visie en plan worden aangepakt.

Nieuwe woningen voor iedereen: De komende jaren worden 10.000 nieuwe woningen in Helmond gebouwd. Wij willen dat de opbouw van deze nieuwe woningen aansluit bij de inkomensopbouw van de Helmondse samenleving. Dat betekent dat er gemiddeld 30 procent sociale huurwoningen gebouwd moet worden en 40 procent betaalbare woningen in het middensegment (koop en huur). Beschikbare bestaande gebouwen geven we een nieuwe bestemming of richten we opnieuw in. Daarnaast nemen we de ruimte boven winkels in het centrum mee. We bekijken de mogelijkheden om grote bedrijven (o.a. Vlisco, Nedschroef en Raymakers) te verplaatsen om zo extra ruimte voor woningen te creëren.

Vlotte bouw met andere woonvormen: Om zo snel mogelijk de wooncrisis op te lossen, willen we experimenteren met het sneller bouwen van woningen (binnen alle mogelijkheden van de wet). Dat kan door te kijken naar andere woonvormen zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO-projecten), woningcorporaties, woonzorgclusters, tiny houses en woongroepen. Natuurlijk met oog voor impact op de omgeving.

Gemeente neemt regie bij ontwikkeling plannen: Het grondbedrijf van de gemeente moet ook een ontwikkelbedrijf worden. Koop en verkoop van grond en een passieve houding van de gemeente past niet meer bij deze tijd. De gemeente neemt voortaan de regie bij het ontwikkelen van plannen. Als projectontwikkelaars hier geld op verdienen, kan een gemeente dit ook, maar dan ten gunste van de maatschappij.

Lagere huren voor bewoners die tussen wal en schip vallen: Veel inwoners zitten op dit moment financieel gevangen in hun woning. Zij verdienen te veel voor sociale huur maar te weinig om door te kunnen stromen (of de torenhoge huren in de vrije sector te betalen). Om dit tegen te gaan, wil GroenLinks Helmond dat de gemeente Helmond samen met de gemeente Eindhoven optrekt in het opzetten van een gemeentelijke woningcorporatie. Die corporatie zorgt voor meer betaalbare woningen voor inwoners die nu tussen wal en schip vallen. Zodra dit wettelijk mogelijk is, stellen we een maximale huurstijging in voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector.

Woningen zijn een basisbehoefte, geen handelswaar: We willen voorkomen dat Helmondse woningen onbetaalbaar worden door de invloed van beleggers. We breiden de zelfbewoningsplicht uit en voeren een anti-speculatiebeding in. Ook pakken we het uitbuiten van huurders door huisjesmelkers aan. Voor het verhuren van een woning of kamer is een verhuurdersvergunning verplicht. Verhuurders die niet zorgen voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineren bij verhuur, verliezen hun vergunning. We willen, net als in de gemeente Eindhoven, een huurteam introduceren dat huurders in Helmond helpt om op te komen voor hun woonrechten, bijvoorbeeld als ze te veel betalen.

Betere doorstroming: Door de woningnood kunnen veel mensen niet doorstromen naar een nieuwe woning. Denk aan studenten, ouderen, statushouders, mensen die in een zorginstelling verblijven of daklozen. GroenLinks Helmond vindt het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de verschillende groepen in de samenleving. Ook kijken we of we slimmer woningen kunnen toewijzen, voor een betere doorstroming. Daarmee voorkomen we maatschappelijke problemen én komen er weer woningen voor andere mensen vrij. We willen regionaal afspraken maken over een kortere wachttijd voor huurwoningen: Deze moet richting 2030 teruggebracht worden naar maximaal drie maanden.

Ouderenwoningen: Ouderen kunnen op dit moment maar moeizaam een woning vinden. Zeker omdat er vaak best wat voorwaarden aan een woning gesteld worden, bijvoorbeeld als je slecht ter been bent. Woningcorporaties en zorgverleners moeten hierin gezamenlijk optrekken. Ook voor eerste generatie arbeidsmigranten die nu vaak pensioengerechtigd zijn, kijken we naar gepaste woonvormen in samenwerking met zorginstellingen. Hierbij werken we cultuursensitief: dus iedere cultuur moet zich thuis kunnen voelen binnen een instelling.

Jeugdhuisvesting voor jongeren in Helmond: Door de hoge woonprijzen en beperkte beschikbaarheid van woningen, is er voor thuisverlaters nauwelijks betaalbare huisvesting. Zij blijven noodgedwongen langer bij hun ouders wonen of gaan op zoek naar betaalbare woonruimte buiten Helmond. Wij vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Het stationskwartier is bij uitstek een gebied waar jongeren kunnen wonen.

Duurzame nieuwbouw met oog voor mens en natuur: Nieuwe woningen worden gebouwd om lang mee te gaan. Zo’n woning moet toekomstbestendig zijn. GroenLinks Helmond wil dat alle nieuwbouw energieneutraal, natuurinclusief (ruimte voor de natuur), zoveel als mogelijk circulair (hergebruik materialen) en biobased (bouwen met natuurlijke materialen) is, met veel ruimte voor groen. Dit toetsen we aan de hand van een materialenpaspoort. We gaan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) een bredere opgave meegeven, waarbij niet alleen architectonische en ruimtelijke kwaliteit punten krijgt, maar ook duurzaamheid, klimaatadaptatie, betaalbaarheid, gezondheid en circulariteit.

Sneller en slimmer verduurzamen dankzij duurzaamheidspact: GroenLinks Helmond wil dat inwoners kunnen profiteren van de kennis en schaalvoordelen van o.a. het Energiehuis en van wooncorporaties bij verduurzaming. Naar voorbeeld van de gemeente Eindhoven sluiten we een Duurzaamheidspact met woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordiging. Daarmee kunnen we woningen sneller en slimmer verduurzamen.

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen

woningen