Gezond leefklimaat (lucht, geluid, licht en afval)
Iedereen heeft recht op een gezond leefklimaat. GroenLinks Helmond vindt het niet acceptabel dat sommige mensen korter leven door de vervuilde lucht die ze in moeten ademen. Een gezond leefklimaat betekent behalve een schone lucht ook: geen stankoverlast, geen geluidsoverlast en ook geen andere vormen van milieuvervuiling. Dit zijn we niet alleen verplicht aan onze huidige bewoners, maar ook aan toekomstige generaties.

Luchtvervuiling: De lucht in Zuidoost Brabant is één van de vuilste van Nederland. We blijven de vervuiling meten via AIREAS 2.0 en de stikstofmetingen. De gemeente Helmond stimuleert het opzetten van burgermeetnetwerken zoals het netwerk dat op initiatief van GroenLinks Helmond de afgelopen periode in Rijpelberg gerealiseerd is. We willen in Helmond zo veel mogelijk de strenge WHO-norm als grenswaarde voor luchtvervuiling hanteren.

Elektrisch vervoer stimuleren: Elektrisch vervoer biedt veel voordelen: dit zorgt voor minder CO2-uitstoot én schonere lucht in de stad.  GroenLinks Helmond vindt dat elektrische rijders maximaal gefaciliteerd moeten worden. Het tempo van de aanleg van elektrische infrastructuur moet omhoog: het aantal openbare oplaadpunten in de stad moet mee groeien met het aandeel elektrische auto’s. Bij nieuwe herinrichtingsprojecten moeten laadplekken standaard worden meegenomen. Daarbij kijken we ook naar innovatieve oplossingen, zoals lantaarnpalen met laadmogelijkheden. We willen duurzaam opgewekte energie koppelen aan de laadinfrastructuur, zonder tussenkomst van het net.

Weren negatieve bedrijvigheid: Om positieve bedrijvigheid mogelijk te maken, worden bedrijven met negatieve maatschappelijke impact (slechte arbeidsomstandigheden, hogere milieucategorieën, overlast, lage arbeidsplaatsen dichtheid etc.) niet langer toegelaten op Helmonds grondgebied. Bestaande bedrijven met negatieve maatschappelijke impact ‘motiveren’ we om hun impact te verbeteren en anders te vertrekken. Daarbij zoeken we de grenzen op van wat wettelijk mogelijk is. Grote vervuilers moeten streng worden gecontroleerd en bij overtredingen moet worden gehandhaafd met alle mogelijke milieuwetgeving. We zijn voor een three-strikes-out systeem, waarbij de gemeente vergunningen kan intrekken bij herhaaldelijk overtreden. Op deze manier willen we een definitief einde maken aan stankoverlast in Brouwhuis en Rijpelberg door de overlastgevers op BZOB.

Houtstook: De grootste veroorzakers van fijnstof, naast het verkeer, zijn open haarden en houtkachels. We blijven ons inzetten voor goede voorlichting over het gebruik van houtkachels. Daarnaast streven we naar een verbod op houtstook op windstille dagen als de overlast voor de omgeving het grootst is. Hierbij wordt het RIVM-stookadvies als uitgangspunt genomen.

Geluidsoverlast: Net als luchtvervuiling kan voortdurende geluidsoverlast ook ziekmakend zijn. Met name langs drukke doorgaande wegen wordt de geluidsnorm regelmatig overschreden. We streven ernaar om geluidsoverlast te reduceren. Zowel door zoveel mogelijk doorgaand verkeer te weren uit de stad als door te zorgen dat de doorstroming van het verkeer bevorderd wordt (zodat er zo min mogelijk afgeremd en opgetrokken hoeft te worden).

Vuurwerkoverlast: Veel inwoners en dieren hebben last van vuurwerk. De grootste overlast vindt plaats buiten de tijden voor het legaal afsteken van vuurwerk (tussen 18.00 en 02.00 van 31-12 op 01-01). Zolang er nog geen permanent vuurwerkverbod is ingesteld door de Rijksoverheid, wil GroenLinks Helmond dat het illegaal afsteken van vuurwerk buiten deze tijden en het veroorzaken van schade met vuurwerk hard worden aangepakt. De pakkans moet omhoog en de straffen moeten daadwerkelijk afschrikken.

Duurzaam inkopen: GroenLinks Helmond wil dat de gemeente als één van de grootste werkgevers zoveel mogelijk duurzaam inkoopt. Dat betekent in ieder geval afstappen van wegwerpplastic. De gemeente moet het eigen gebruik van niet duurzame materialen beperken tot een minimum en deze lijn ook doortrekken in het inkoopbeleid. Gebruik van duurzame materialen stimuleren we juist met ons inkoopbeleid.

Afvalscheiding: Door de invoering van Diftar is Helmond het afval beter gaan scheiden, waardoor de stijging van de afvalverwerkingskosten voor alle Helmonders beperkt is gebleven. Maar we hebben nog een wereld te winnen. Hiervoor blijven wij inzetten op afvalcoaches. Naast particulieren, willen wij dat de gemeente zelf en alle aan de gemeente gelieerde instellingen hun afval scheiden. Zo vragen wij alle scholen hun afval te scheiden en aandacht te besteden aan kennis over afval/grondstoffen en het verminderen van restafval: ‘Jong geleerd, oud gedaan’. We houden de ontwikkeling met na-scheiding in de gaten en proberen luier-recycling van de grond te krijgen. Alle stappen helpen. We zijn voorstander van één afval-inzamelingsdienst voor de ondernemers in het centrum.

 Zwerfafval: Zwerfafval zorgt voor veel overlast en ergernis en is bovendien heel slecht voor ons milieu. GroenLinks Helmond pakt zwerfafval aan en stimuleert inwoners om te helpen. Wij zorgen ervoor dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt. Handschoenen, grijpers en afvalzakken worden gratis door de gemeente verstrekt. Het veroorzaken van zwerfafval wordt natuurlijk hard aangepakt. Zo zorgen we voor een leefbare stad.

Milieuzone: GroenLinks Helmond wil dat zo snel als realistisch mogelijk een nul-emissiezone binnen het Helmondse centrum wordt ingevoerd.

Actie tegen stankoverlast!