Open, respectvol en samen: Een Helmond waar iedereen aan kan en mag bijdragen
GroenLinks Helmond heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat iedereen wat van zijn of haar leven wil maken en wil bijdragen aan de maatschappij. In een open samenleving kun je jezelf zijn en, met respect voor anderen, zeggen wat je vindt. We geven elkaar een kans. Altijd. Als we als samenleving willen groeien en ons allemaal veilig en thuis willen voelen in Helmond, moeten we leren om ook moeilijke zaken op een constructieve manier bespreekbaar te maken.

Wij geven de ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, socialer, leefbaarder of schoner willen maken. Wij geven vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen, zorgprofessionals, kunstenaars en vrijwilligers. GroenLinks Helmond staat voor meer ruimte voor de mogelijkheden van mensen zelf. We geloven in beweging van onderop en staren ons niet blind op systeemwensen en regels.

Een gemeente die burgers hoort: In onze stad wonen vrije, autonome en mondige burgers. En voor alle burgers gelden dezelfde democratische spelregels. Iedereen kan stemmen, lid worden van een politieke partij, een demonstratie regelen of invloed uitoefenen op het bestuur van de stad. Sommigen inwoners zijn daar heel erg goed in en voor anderen is dat echt de ‘ver van mijn bed show’. GroenLinks Helmond is voor verdere doorontwikkeling van ons bestuurlijke systeem en wil dat iedereen makkelijk kan meepraten. Vooral over zaken in je eigen omgeving (woon- of werkomgeving). Ook willen wij dat burgers met positieve initiatieven goed ondersteund worden om hun buurt te verbeteren. Uitgangspunt moet de menselijke maat zijn en het ‘Right to Challenge’. Waarom zouden burgerinitiatieven en ervaringsdeskundigen niet evengoed zaken voor elkaar kunnen krijgen als gesubsidieerde instellingen? Dit vraagt dat we denken in mogelijkheden en kansen en niet in risico’s en beperkingen van wet- en regelgeving. Wetten zijn er om iedereen te beschermen tegen willekeur en rechteloosheid, maar het kan niet zo zijn dat ze in de weg staan van goede bedoelingen van inwoners die de Helmondse samenleving vooruithelpen.

Beleidsvisies maken we samen met inwoners: Als we een nieuwe beleidsvisie opstellen, betrekken we hier altijd inwoners bij. Daarbij proberen we verschillende mensen uit te nodigen: jong en oud, verschillende beroepen, verschillende nationaliteiten et cetera. Bij de start maken we duidelijk wat ons doel is (meedenken of -beslissen, adviseren of worden ze geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?). We streven naar korte en bondige beleidsvisies die voor iedereen leesbaar zijn. We schrijven in begrijpelijke taal. Moeilijke juridische zaken worden in begrijpelijke taal vertaald en we gebruiken geen afkortingen en jargon. Elk Helmonds beleidsplan heeft ook een uitvoeringsplan.

Duidelijk over alle vormen van democratisch meedoen: We zijn in Helmond altijd duidelijk over de democratische rechten van inwoners. We leggen uit wat het verschil is tussen meedenken en meewerken en de formele bezwaarprocedures die inwoners kunnen gebruiken. Denk aan inspreken bij commissie- en raadsvergaderingen, recht van petitie, gesprekken met raadsleden et cetera. Wij willen dat hiervoor een ‘verbinder’ wordt aangesteld die ervoor zorgt dat bestuur en inwoners elkaar vinden. Bijvoorbeeld bij beleidstrajecten en burgerparticipatie.

Ruimte voor experimenten voor betere relatie met burgers: GroenLinks Helmond staat open voor experimenten met BurgerFora, G100 of G1000 of een Burgerberaad. Experimenteren moet echter geen doel op zich worden, maar leiden tot standaard werkmethoden om de relatie met onze inwoners te verbeteren. En daarbij moeten we iedereen betrekken: college, raadsleden, ambtenaren en adviesraden. GroenLinks Helmond wil beginnen met een burgerberaad over de energietransitie. Bijvoorbeeld door door loting een burgerberaad samen te stellen van minstens 100 inwoners die in een onafhankelijk begeleid proces voorstellen uitwerkt voor de energietransitie in Helmond. De gemeenteraad en het college committeren zich om samen met inwoners en maatschappelijke partners zoveel mogelijk van deze voorstellen te realiseren.

Wijkbegroting door de wijk: We willen als GroenLinks Helmond ook experimenteren om inwoners mee te laten denken over hun eigen wijk. Een deel van onze begroting geven we rechtstreeks ‘aan de wijk’ om daarover te beslissen. Belangrijk is dat de inwoners die meebeslissen een goede afspiegeling van de wijk vormen. Inwoners die zich minder kunnen laten horen, krijgen ook een stem, bijvoorbeeld via professionals uit de wijk. Dit vraagt ook een stabiel en solide aanspreekpunt in de wijken.

Ruim baan voor bewonersinitiatieven dankzij simpele subsidieaanvragen: Helmonders hebben zelf goede ideeën om de stad socialer en groener te maken. Wij willen dat er meer budget beschikbaar komt om deze ideeën mogelijk te maken en te ondersteunen. Subsidieaanvragen voor inwonersinitiatieven maken we zo simpel mogelijk, met zo min mogelijk bureaucratie. We willen dat hiervoor een fonds wordt opgericht.

Verbeteren dienstverlening door te luisteren naar inwoners: Wij hebben vertrouwen in de zorgvuldigheid van klachtenprocedures van de gemeente en de partijen waarmee zij samenwerkt. Maar een klacht indienen is een zwaar middel, zowel voor de indiener als de behandelende organisatie. En het moet al ‘goed fout’ zijn, voordat je begint aan het indienen van een klacht. Wij zien liever dat het niet zover komt. Wij willen dat we meer informeel met onze inwoners het gesprek aangaan over waar het knelt en schuurt. Een verbindingsofficier kan daarbij helpen. Dit is iemand met zeer goede communicatieve vaardigheden, die ‘gewone mensentaal’ spreekt, maar ook bekend is met systeemtaal. Door op deze manier de dialoog aan te gaan met onze inwoners willen we onze dienstverlening verbeteren.

 

 

Open, respectvol en samen