Bruisende cultuurstad
Plaatselijke musici, schrijvers, theater- en filmmakers, fotografen en beeldend kunstenaars vormen een culturele voedingsbodem in een stad. Minstens zo belangrijk zijn alle amateurs die zich vol overgave bezighouden met cultuur. Kunst verrijkt ons leven, geeft glans aan ons bestaan en draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. En ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom vindt GroenLinks Helmond het belangrijk dat alle kinderen toegang hebben tot cultuur, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Cultuureducatie voor iedereen: GroenLinks Helmond wil stimuleren dat o.a. Stichting Leergeld en CultuurContact samen met het Kunstkwartier, het Annatheater en het onderwijs nog meer jongeren bereiken. Zodat iedereen deel kan nemen aan cultuureducatie. Gebruik van muziekinstrumenten wordt daarin meegenomen.

Waardering voor makers en hen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken: we vinden dat onze makers en instellingen meer waardering verdienen: van grote instellingen tot de kleinere initiatieven en programma’s. De gemeente wordt nog meer opdrachtgever voor ontwerpers, kunstenaars, makers en culturele ondernemers uit onze stad en laat hen meedenken bij de maatschappelijke vraagstukken van onze stad. In ons economische beleid hebben we aandacht voor creatieve ondernemers en maken we ruimte voor jonge talenten die na hun opleiding een plek in de stad nodig hebben. De bestaande ‘Makersregeling’ willen we intensiveren.

Adviesraad cultuur voor vraagstukken over cultuur: GroenLinks Helmond wil een actievere rol van de adviesraad cultuur met meer slagkracht en mandaat. De adviesraad heeft een belangrijke adviesrol voor het gemeentebestuur bij vraagstukken op het gebied van cultuur. Van visie, beleidsplan tot uitvoering en de keuze van bijvoorbeeld een stadskunstenaar.

Actieve cultuurparticipatie stimuleren: Samen werken aan producties: we zijn als GroenLinks Helmond voorstander van het inzetten van actieve cultuurparticipatie om mensen met elkaar te verbinden. In de Leonarduswijk heeft cultuurparticipatie mensen weer in contact met elkaar gebracht. Dankzij verschillende bewonersinitiatieven zijn er meer sociale contacten en hebben bewoners meer zelfvertrouwen.

Betaalbare werkruimte voor kunstenaars: we onderzoeken of in de vastgoedportefeuille van de gemeente panden zitten die tijdelijk gebruikt kunnen worden door kunstenaars tegen onkostenvergoeding. Het beheer en de tarieven van de nieuwe en bestaande clusters als ’t Patronaat en de Uilenburcht worden regelmatig kritisch bekeken.

Inclusieve kunst en cultuur: Dankzij cultuur kun je je inleven in een ander. We stimuleren kunst en cultuur door en voor verschillende groepen uit de samenleving. Van instellingen vragen we om actief werk te maken van de Code Diversiteit & Inclusie, voor een gelijkwaardige cultuursector voor iedereen. We stimuleren binnen onze culturele instellingen en wijkhuizen aandacht voor bijeenkomsten en uitingen voor alle culturen in de wijk. Cultuurparticipatie moet  laagdrempelig en ook in de wijk toegankelijk zijn.

Creatieve broedplaatsen: Helmond heeft met het Kunstkwartier, het Speelhuis en de Cacaofabriek enkele grote culturele basisinstellingen. GroenLinks Helmond vindt dat creatieve broedplaatsen zoals bijvoorbeeld het Annatheater het aanbod van deze instellingen verder aanvullen, ook al vallen zij niet onder die basisinstellingen. Wij willen creatieve broedplaatsen structureel ondersteunen, zodat het aanbod van cultuur in Helmond zo breed mogelijk blijft. Hiervoor wil GroenLinks Helmond structurele subsidie vanuit de gemeente mogelijk maken.

Stimuleren urban culture en urban hotspot: Helmond heeft met diverse instellingen een belangrijke fundering gelegd voor urban culture. Deze basis willen we de komende jaren verder uitbouwen, zodat de verschillende disciplines een duurzame plek krijgen in de stad om verder te groeien. Urban muziek, dans, kunst en sport krijgen in Helmond een podium en we stimuleren de ontwikkeling van een urban hotspot. Ook in de toewijzing van het evenementenbudget wordt extra ingezet op urban.

Culturele samenwerking bevorderen: GroenLinks Helmond is voorstander van samenwerking tussen culturele instellingen. Wij willen deze samenwerking stimuleren en faciliteren. Daarbij moeten we niet alleen kijken binnen het culturele vlak, maar naar de brede maatschappelijke meerwaarde van cultuur in onze stad, over de disciplines heen (zoals bijvoorbeeld op gebied van welzijn, zorg en onderwijs).

Behoud erfgoed: Wij koesteren het Helmonds cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel. Actieve promotie van het geschiedenisverhaal van onze stad, door musea en andere cultuurhistorische instellingen, draagt bij aan de verbinding tussen inwoners, versterkt de Helmondse identiteit en verhoogt de aantrekkingskracht en economische waarde van de stad. We hebben extra aandacht voor cultuurhistorische elementen: naast bouwkundig erfgoed, ook de belangrijke stedenbouwkundige structuren met cultuurhistorische waarde. Onderdeel van onze historie zijn natuurlijk ook onze archieven. We zetten in op behoud, bescherming en versterking van onze archieven en bestaand (en toekomstige) erfgoed.

Meer budget voor cultuur in Helmond: Onze stad groeit en daarmee ook de behoefte aan kunst en cultuur. We laten het cultuurbudget daarom meegroeien met de stad. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Waar de Randstad ‘bakken met geld krijgt’, vangt Helmond de kruimels. We lobbyen in Den Haag en bij de Provincie Noord-Brabant voor meer geld voor onze culturele sector.

Eerlijke boterham voor creatieve makers: De economische positie van creatieve makers is te vaak niet al te best. Zij verdienen een eerlijke beloning, betere arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld met de Fair Practice Code. We stimuleren dit met onze subsidievoorwaarden en vragen bedrijven en andere organisaties hetzelfde te doen.

Vernieuwingsfonds voor culturele experimenten: Samenwerkingen tussen verschillende disciplines in de cultuur komen nog niet altijd van de grond. Een gemiste kans. We richten een vernieuwingsfonds op dat het mogelijk maakt te experimenteren. Zodat makers nieuwe vormen kunnen ontdekken en disciplines meer samenwerken.

Cultuur van, voor en door iedereen: GroenLinks Helmond wil een betere samenwerking tussen culturele instellingen om meer Helmonders in aanraking te laten komen met cultuur. Voor mensen met een lage beurs komt er een ‘Houd-een-stoel-vrij-pact’, waardoor ze gratis een voorstelling kunnen bezoeken. Onze openbare ruimte wordt een podium voor kunst en cultuur. Pleintjes, parken, buurten en muren vormen het podium voor makers en kunstenaars.

skate

Helmond groeit: meer behoefte aan kunst en cultuur!