Een stabiele, gezonde en veilige basis in het leven, dat verdienen we allemaal. Iedereen in Helmond moet kunnen meedoen, via school, via vrijwilligerswerk, via een betaalde baan of op een andere manier. Iedereen in Helmond heeft recht op toegankelijke en menselijke zorg en ondersteuning. Iedereen in Helmond heeft recht op een (betaalbare) plek om te wonen.

Menselijke benadering: Als het niet lukt om een baan te vinden, willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest, moet er een goed sociaal vangnet zijn, zodat je met ondersteuning een nieuwe baan kunt vinden. Als je te maken krijgt met mentale of fysieke tegenslag, willen wij dat de zorg voor je klaarstaat. Niemand mag door overmacht buiten de boot vallen. Iedereen, van jong tot oud, verdient een kans om te ontdekken wat zijn of haar talenten zijn. Iedereen wil gezien en gewaardeerd worden. Voor GroenLinks Helmond is niet het bureaucratische systeem leidend, maar de menselijke maat en een menswaardige benadering.

Iedereen vrij van financiële zorgen: Financiële zekerheid en minder stress zijn voor iedereen belangrijk. Je voelt je daardoor veilig en zeker en je leeft gezonder.  Zonder een financieel stabiele basis komen de belangrijkste levensbehoeften ernstig in het gedrang. Iedereen moet bijvoorbeeld eten kunnen kopen of een dak boven het hoofd hebben. Bovendien heeft financiële stress negatieve gevolgen voor onze mentale en fysieke gezondheid. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat de helft van de Nederlandse huishoudens op termijn financieel kwetsbaar is. GroenLinks Helmond vindt dat iedereen in Helmond recht heeft op een stabiele financiële basis. Ons uitgangspunt daarbij is: minder regels en meer vertrouwen. Wij geloven dat een basisinkomen uiteindelijk de enige oplossing is voor de sociaal-economische problemen in ons land.

Armoede aanpakken: We mogen niet accepteren dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. GroenLinks Helmond wil mensen structureel uit de armoede helpen en mensen helpen zichzelf te helpen. Wij willen dat minimaregelingen in de toekomst niet meer nodig zijn. Zolang deze toch nog nodig zijn, moeten alle Helmonders met een laag inkomen, ongeacht taalniveau, in aanmerking kunnen komen voor deze regelingen. Daarvoor moet de gemeente duidelijker communiceren en eenvoudige aanvraagformulieren gebruiken.

Schulden op tijd in beeld: GroenLinks Helmond wil het taboe op schulden doorbreken en het verdienmodel op schulden afschaffen. Mensen met schulden moeten snel worden geholpen, zodat problemen zich niet opstapelen. Dat kan door op tijd vast te stellen dat er problemen zijn (vroegsignaleren). Hiervoor moet er een goede samenwerking zijn tussen gemeente, banken, het UWV, woningbouwcorporaties, belastingdienst, energiemaatschappijen, huisartsen en zorgverzekeraars. We maken hulp toegankelijk om schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer het toch mis gaat en terugbetalen onmogelijk wordt, staan we als gemeente klaar om mensen te helpen.

Werken vanuit de bijstand: Mensen in de bijstand willen in veruit de meeste gevallen niets liever dan meedoen in de maatschappij. Wij willen hen daarin ondersteunen en stimuleren, omdat GroenLinks Helmond ervan overtuigd is dat meedoen helpt. Het geeft je leven zin en je krijgt een positiever gevoel over jezelf. Wij willen dat alle mensen in Helmond kunnen werken en bijverdienen vanuit een perspectief van vertrouwen, niet met het label van een mogelijke fraudeur. Werken vanuit de bijstand, zowel betaald- als vrijwilligerswerk, draagt bij aan de ontwikkeling en zelfontplooiing en heeft meerwaarde voor de maatschappij.

Basisbanen: Wij willen een pilot met basisbanen voor mensen die weinig kans maken op een reguliere baan. In plaats van de uitkering en bijkomende verplichtingen, krijgen zij bijvoorbeeld een baan als schoolconciërge.

Sociale coöperatie en vrijwilligerswerk: GroenLinks Helmond ziet mogelijkheden voor een sociale coöperatie die mensen met een uitkering de mogelijkheid biedt te ondernemen met behoud van de uitkering. We willen ook aandacht voor  vrijwilligerswerk en mantelzorg vanuit de bijstand. Of hiervoor de sollicitatieplicht losgelaten kan worden, zijn we aan het onderzoeken. We zetten er dus fors op in dat mensen de mogelijkheden krijgen om actief te worden en mee te doen. 

Betere begeleiding voor mensen in de bijstand: Veel mensen in de bijstand hebben lichamelijke of psychische klachten of een schuldenprobleem. GroenLinks Helmond wil daarom investeren in begeleiding en passende (specialistische) ondersteuning. Ook willen we inzetten op samenwerkingen van sociaal verantwoorde ondernemers en het behouden van loonkostensubsidie. Wij zorgen voor hulpmiddelen voor mensen om uit de financiële problemen te komen, zoals de Buddy App.
 

Iedereen krijgt goede zorg
Wij zien zorg als eerste levensbehoefte. In de zorg kijken we naar wat mensen kunnen, wat zij willen en wat zij nodig hebben. Volgens ons moet aandacht voor de mens centraal staan en niet de regels en structuren of het maken van winst. Wachtlijsten zoals we die nu kennen, zijn funest voor de levens van zorgbehoevenden. Zorgaanbieders die zorg alleen zien als verdienmodel, zijn niet welkom in Helmond. GroenLinks Helmond wil dat mensen zo lang als zij willen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de regie voor het regelen van ondersteuning in eigen hand kunnen houden, maar ook de mogelijkheid en vrijheid hebben te kiezen voor gedeelde woonvoorzieningen. Uitgangspunt voor GroenLinks Helmond is dat kwetsbare inwoners recht hebben op toegankelijke, menselijke ondersteuning en zorg.

Een goede gezondheid in alle Helmondse wijken: In sommige wijken leven mensen gemiddeld zeven jaar korter dan in andere wijken! Een goede gezondheid is dus niet voor alle Helmonders vanzelfsprekend. GroenLinks Helmond investeert flink in programma’s die een gezonde leefomgeving en leefstijl bevorderen. We zetten het lokaal preventieakkoord voort en willen regionaal samenwerken. De GGD krijgt een belangrijkere rol op het gebied van publieke gezondheid. De gemeente maakt afspraken met kinderopvang, scholen, sportverenigingen, werkgevers, cultuurinstellingen en zorgverzekeraars. In wijken waar de gemiddelde gezondheid achterblijft, investeren we extra.

 Sociaal vangnet in de buurt: Als het even minder gaat, moet je naast professionele hulp kunnen rekenen op een sociaal vangnet. Bijvoorbeeld door burenhulp, buurtinitiatieven en verenigingen. GroenLinks Helmond wil deze natuurlijke verbanden tussen inwoners ondersteunen en versterken en de subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven vereenvoudigen.

Mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen: We hebben oog voor mantelzorgers, die erop moeten kunnen rekenen dat ze worden ontlast als ze even geen ondersteuning kunnen bieden. Wij willen dat de ondersteuning voor mantelzorgers vindbaar is voor alle nationaliteiten. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor jeugdige mantelzorgers via onze Sociale Teams, in samenwerking met zorgprofessionals, huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen. Hoe eerder zij in beeld zijn, hoe meer de gemeente voor ze kan betekenen. We willen vrij baan voor mantelzorgwoningen en voor nieuwe coöperatieve woonvormen die mantelzorg makkelijker maken. Wij zijn alle mantelzorgers ongekend dankbaar voor de miljoenen uren vrijwillige zorgondersteuning die zij in Helmond verlenen.

 
Maatwerk in de zorg: De kracht van mensen moet centraal staan bij zorg en ondersteuning. Dit uitgangspunt geldt al voor de wijkteams, maar wat GroenLinks Helmond betreft, gaat dit ook gelden voor alle organisaties die voor en met inwoners werken, inclusief de gemeente zelf. Niet iedereen is zelfredzaam of heeft een goed sociaal netwerk. We willen maatwerk in de zorg zodat inwoners niet worden overvraagd. De behandelend medewerker moet de ruimte en het budget krijgen om te doen wat nodig is om te komen tot duurzame oplossingen.

Betere zorg door goede samenwerking: Wie zorg nodig heeft, verdient snel goede hulp en hulpverleners die naar je luisteren en goed samenwerken. Te vaak kijken hulporganisaties nog naar elkaar. Dat zorgt voor vertraging en zo stapelen problemen zich op. We willen een zorgcultuur in het belang van diegene die zorg nodig heeft. Een zorgcultuur waarin we elkaar feedback durven geven en aan durven spreken als zorg niet goed loopt en waarin ontwikkeling en verbetering boven controle en verantwoording gaan. Afschuiven van hulpvragen mag geen optie zijn. Hoe eerder een zorgvraag in beeld is, hoe meer hulporganisaties en de gemeente kunnen betekenen. Wijkteams kunnen hierin een grote rol vervullen.

Meer oog voor hulpvragen jongeren: Om hulpvragen ook bij jeugd sneller in beeld te krijgen, wil GroenLinks Helmond investeren in preventieve jeugdzorg. We willen dat jeugdhulpverleners vaker aanwezig zijn op school. Daarnaast willen we  de samenwerking tussen gezins- en jongerencoaches, scholen, de gemeente, jeugdzorgorganisaties en huisartsen versterken. Het uit huis plaatsen van kinderen of jongeren is voor GroenLinks Helmond echt een allerlaatste noodgreep, maar soms is het de enige oplossing. In die gevallen willen wij dat kinderen terecht kunnen in gezinshuizen of bij pleegouders in de buurt. De veiligheid van het kind moet wel geborgd zijn. Als jongeren 18 jaar worden, verdwijnen hun zorgen niet spontaan. Wij willen daarom goede begeleiding voor jongeren in de jeugdzorg die 18 jaar worden. Als er hulp nodig is, moet die er zijn, zelfs als dat een terugval op jeugdzorg betekent.

Meer aandacht voor kwetsbare groepen: Voor kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking loopt het leven niet altijd heel anders dan voor mensen zonder beperking. Misschien is die beperking in het dagelijks leven amper merkbaar. Dit is helaas niet voor iedereen het geval. Sommige mensen met een lichte verstandelijke beperking komen vaker dan gemiddeld uitdagingen tegen. Zo hebben zij bijvoorbeeld extra jeugdzorg nodig of zijn ze verslavingsgevoelig. Wij willen deze groep beter ondersteunen, bijvoorbeeld met extra begeleiding door jongerenwerk en wijkteams.

Dak- en thuislozen ondersteunen: Dak- en thuislozen hebben behoefte aan zekerheid, met onderdak en geborgenheid. Vanuit hun kwetsbare positie in deze bureaucratische samenleving stapelen problemen voor dak- en thuislozen zich snel op. Goede maatschappelijke opvang is een eerste stap, maar de gemeente kan ook een helpende hand bieden om stapeling van problemen te voorkomen en te zorgen voor een beter toekomstperspectief.

Geef cliënten een stem: Als je zorg nodig hebt, wil je daar graag over meedenken en praten. Wij vinden het belangrijk dat de zorgvrager betrokken wordt bij de zorg. Wij willen dat mensen die zorg krijgen, gehoord worden. GroenLinks Helmond wil zorgen voor intensieve samenwerking met de cliëntenraad en inwonersinitiatieven en we zijn voor cliëntenparticipatie bij alle zorgaanbieders.

 

Iedereen is veilig
Je woont ergens fijn, als je je er veilig voelt. Een gevoel van veiligheid is onmisbaar voor de leefbaarheid in onze wijken en in onze stad. Onveiligheid en intolerantie zorgen voor meer verschillen in de samenleving, terwijl iedereen het recht heeft om er te mogen zijn en om mee te mogen doen. Het is dan ook ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen stad. Wij geloven dat het voorkomen van criminaliteit en overlast de meest duurzame basis is voor veiligheid en zijn ervan overtuigd dat de bestrijding van criminaliteit begint bij preventie en voorlichting.

Voorkomen is beter dan genezen: GroenLinks Helmond investeert in de ‘pedagogische driehoek’ van onderwijs, vrije tijd en de thuissituatie. Hiervoor zetten we extra in op een nauwe samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Ook zien wij een rol weggelegd voor Bureau Halt in vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en probleemgerichte voorlichting. Ook voor mensen bij wie het eerder wel mis ging, willen wij preventieve hulp, zodat terugval in de criminaliteit voorkomen wordt.

Samen zorgen voor meer veiligheid: De kern van stevig veiligheidsbeleid is een brede, gezamenlijke aanpak. Partners zoals de politie, boa’s, wijkwerkers, wijkteams, jongerenwerkers, Bureau Halt, welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en bewoners moeten samen met de gemeente bouwen aan veilige, rechtvaardige en leefbare wijken.

Blauw vaker op straat: GroenLinks Helmond wil ook dat deze partners samen met de gemeente optrekken en zichtbaar zijn in de wijken. Wij willen dat wijkagenten en wijkboa’s bekende aanspreekpunten in iedere wijk worden, door regelmatig rondjes in de wijk te maken.

Bouwen aan vertrouwen: Voor een goed veiligheidsgevoel is betrokkenheid van inwoners van groot belang. Het vertrouwen in de overheid en andere instituties staat onder druk. Wij willen dit vertrouwen terugwinnen. GroenLinks Helmond wil de medeverantwoordelijkheid van inwoners verhogen door buurtinitiatieven maximaal te ondersteunen, extra te investeren in buurtpreventie en actieve wijkbewoners te ondersteunen. Met de wijkraden en actieve inwoners kijken we naar vernieuwingen die passen bij de huidige tijd. Met initiatieven als de buurtpreventie-tent geven we onze inwoners inzicht in de werkwijzen van onze veiligheidsinstellingen, waardoor we het onderlinge vertrouwen versterken.

Zorgen voor evenwichtige wijken: We blijven investeren in buurtbemiddeling en de samenwerking tussen woningbouwcorporaties en de LEVgroep. Wanneer buurtbemiddeling niet werkt, moeten mensen in time-out woningen kunnen afkoelen en zich herbezinnen op het leven in een buurt. Om deze woningen te realiseren, moet de gemeente samenwerken met woningbouwcorporaties. Daarnaast willen wij dat woningbouwcorporaties door middel van hun toewijzing bijdragen aan veilige en veerkrachtige wijken. Zo zorgen we voor een gezonde diversiteit aan inwoners op straat-, buurt- en wijkniveau. Voor gebieden met veel sociale problematiek, zoals de Heistraat, zetten we in op extra focus en investeringen.

Hard aanpakken van criminaliteit: Wij willen dat de gemeente samen optrekt met de politie, het OM en de belastingdienst om georganiseerde misdaad structureel aan te pakken. Drugscriminaliteit, mensenhandel, gedwongen prostitutie en andere vormen van georganiseerde misdaad worden niet getolereerd in Helmond. We gaan voor doeltreffende maatregelen, zodat we criminelen raken waar ze dat het meeste voelen, namelijk in de portemonnee.

Drugs: GroenLinks Helmond ziet een verschil tussen softdrugs en harddrugs. We zien dat harddrugs de meest gewelddadige criminaliteit veroorzaken, maar ook softdrugs (en gebruik van lachgas) zorgen voor overlast en schade. Wij willen dat de markt voor wiet en hasj in Helmond toegankelijker wordt en zijn daarom positief over de verruiming van het aantal coffeeshops. De productie van softdrugs moet dan wel onder scherp toezicht staan, zodat er geen onveilige situaties ontstaan (door afvaldumping of brandgevaar). Goede voorlichting is voor GroenLinks Helmond vanzelfsprekend. Hierin hebben we nog een slag te maken, ook voor alcohol en tabak.

 

Een gastvrij, inclusief en kleurrijk Helmond
Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Wijken waar mensen met verschillende culturen samenleven, elkaar weten te vinden en van elkaar leren. Helmond biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Helmond is tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden en mensen met een beperking. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis en veilig voelen.

Thuis voelen begint met een warm welkom: we willen dat er voor nieuwe inwoners – waar ze ook vandaan komen – een welkomstpakket klaarligt als ze zich inschrijven in onze gemeente. We willen dat deze pakketten worden samengesteld met onze Helmondse winkeliers, verenigingen, culturele instellingen, handige contactpersonen voor de doelgroep, zorginstellingen, scholen en gemeente. De pakketten worden op maat gemaakt en zijn in meerdere talen beschikbaar.

Helmond toegankelijk voor iedereen: We willen dat Helmond nog toegankelijker wordt voor iedereen. Denk aan openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen, horeca, winkels en scholen. We willen  organisaties betrekken die zich hier hard voor maken. Zij weten als geen ander hoe we er als gemeente voor kunnen zorgen dat gebouwen, websites, de openbare ruimte en alle andere aspecten van onze samenleving voor iedereen beter toegankelijk worden. Toegankelijkheid moet meegenomen worden in een vroeg stadium bij alle gemeentelijke projecten in de openbare ruimte en dat geldt ook voor speelplekken voor kinderen.

Stimuleren inclusieve samenleving: GroenLinks Helmond staat voor een stad waar je mag zijn wie je bent. Ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. We tolereren geen discriminatie en racisme. De gemeente maakt actief werk van een inclusieve samenleving, zodat iedereen zich thuis kan voelen in Helmond.

 Soepele inburgering: GroenLinks Helmond wil dat vluchtelingen en statushouders zo snel mogelijk kunnen starten met het leren van de taal of het doen van (vrijwilligers)werk of een opleiding. We stimuleren bedrijven om nieuwkomers aan te nemen en hen tegelijkertijd de taal te laten leren. Bij de nieuwe inburgeringswet zorgen we dat ook gezinsmigranten en de meest kwetsbare vluchtelingen goede begeleiding krijgen.

Het begint met taal: Taal is belangrijk om mee te kunnen doen en vriendschappen aan te gaan. De gemeente ondersteunt initiatieven gericht op ontmoetingen tussen verschillende culturen en het leren van de taal, zoals taalcafés. Dus geen wachtlijsten voor de taallessen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Met werkgevers maken we afspraken om buitenlandse personeel te ondersteunen om de Nederlandse taal te leren.

Aandacht voor taalvaardigheid: In Helmond hebben 12.700 volwassen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met digitale vaardigheden. En dat heeft grote gevolgen. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, dan vind je minder snel een baan of vrijwilligerswerk. Het is moeilijker om gezond te leven en je hebt minder grip op je geldzaken. Ook loopt bijna een kwart van onze 15-jarigen het risico om laaggeletterd te worden. GroenLinks Helmond maakt zich grote zorgen over de positie van laaggeletterden. Het aantal laaggeletterden neemt al jaren toe, terwijl de samenleving ingewikkelder, digitaler en kennisintensiever wordt. Wij willen deze verschillen verkleinen. Dat kan door laaggeletterdheid (blijvend) aan te pakken én door extra te investeren in taalontwikkeling van kinderen en laagtaalvaardige ouders. Daarnaast willen wij extra inzetten op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met een taalachterstand. Dit vraagt om meer maatwerk en innovatie.

Alert op discriminatie: We vergroten de vindbaarheid van Meldpunt Discriminatie. Medewerkers van de gemeente, zoals wijkteams en handhavers, trainen we om discriminatie op straat aan te pakken. Voor een inclusieve werkvloer, versterken we de huidige samenwerking en afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen en de antidiscriminatie-voorziening. De gemeente stopt de samenwerking als een bedrijf zich na een waarschuwing schuldig blijft maken aan arbeidsdiscriminatie.

Ontmoeting en dialoog op een creatieve manier: We stimuleren ontmoeting en dialoog bij scholen, bedrijven, verenigingen en organisaties. Dit om elkaar beter te begrijpen, bewust te worden van vooroordelen en zo discriminatie te voorkomen. Niet in een stoffig zaaltje, maar bij buurtevenementen, debatfeestjes en andere creatieve vormen. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijks multicultureel weekend rondom het kasteel in Helmond.

Extra aandacht voor arbeidsmigranten dankzij steunpunt: Arbeidsmigranten zijn mensen die makkelijk in een kwetsbare situatie terecht kunnen komen als het gaat om huisvesting of toegang tot de zorg. Als eerste stap willen we dat alle arbeidsmigranten die in Helmond wonen zich makkelijk kunnen inschrijven in de basisregistratie personen. Zo is er zicht op de groep. Daarbij willen we dat er een steunpunt komt bij de gemeente waar arbeidsmigranten hun problemen in eigen taal duidelijk kunnen maken. Uitzendbureaus moeten zich (net als reguliere woningaanbieders) inzetten voor menswaardige huisvesting en toegang tot zorg. Bij problemen, willen wij dat de overheid hard ingrijpt. We gaan met de werkgevers in gesprek voor het aanbieden van Nederlandse taallessen tijdens en na werktijd. Ook willen we dat de Sociale Teams aandacht hebben voor de problemen van arbeidsmigranten en contact met hen leggen. Met name de kwetsbare positie van kinderen van arbeidsmigranten verdient alle aandacht. Direct bij aankomst in Nederland moet er contact zijn met een leerplichtambtenaar om daarmee op een positieve manier kinderen direct toegang te geven tot onderwijs.

Regenbooggemeente: De gemeente zorgt voor een veilige en inclusieve omgeving voor LHBTIQ+’s. We evalueren, vernieuwen én gaan actief aan de slag met het regenboogakkoord in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+. Tijdens de Pride-weken profileert Helmond zich nadrukkelijker als inclusieve en open stad.

Burgerrechten: GroenLinks Helmond staat pal voor burgerrechten en vindt dat iedereen gelijk moet worden behandeld door de overheid. GroenLinks Helmond is tegen etnisch profileren. Racismegevoelige maatregelen zoals preventief fouilleren zet de gemeente zo min mogelijk in. Verder moet er in Helmond altijd ruimte zijn om op een vreedzame wijze te demonstreren en op te komen voor je mening.

Een stabiele basis voor iedereen

station