Iedereen heeft talent en telt mee
De samenleving moet hier oog voor hebben. Iedereen is natuurlijk anders, maar dat mag er niet toe leiden dat we mensen vergeten. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. We willen voorkomen dat kinderen met een achterstand op school beginnen. En waar dat toch gebeurt, zorgen we dat die achterstand weggewerkt wordt. De ontwikkeling van ieders talenten, zeker van kinderen, staat voorop.

Goede start voor ieder kind: Helmond is aangesloten bij het landelijke programma Kansrijke Start. De eerste 1000 dagen van kinderen zijn namelijk van groot belang voor de ontwikkeling in het verdere leven. We willen ouders en kinderen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen in deze periode. Daarnaast wil GroenLinks Helmond verder inzetten op een preventieve jeugdaanpak. Ook staan we voor structurele financiering voor vroeg- en voorschoolse educatie.

Bij de les blijven: Samen met het onderwijs in Helmond proberen we schooluitval te voorkomen. GroenLinks Helmond stimuleert en ondersteunt leerwerktrajecten voor jongeren die zich graag ontwikkelen in de praktijk. We zorgen voor hulp (voorzieningen) voor jongeren die even de weg kwijt zijn.

Meedoen: GroenLinks Helmond wil dat er extra geld en aandacht komt voor wijken met meer risico’s op onderwijsachterstanden. We zetten in op een uitbreiding van de Verlengde Schooldag en op taalprogramma’s voor ouders. Daarnaast willen we dat basisscholen en middelbare schoolklassen ieder jaar gratis naar de Helmondse musea, een wedstrijd van Helmondse sportclubs etc. gaan. Kinderen in armoede helpen we, zodat ze kunnen meedoen met hun klasgenootjes.

Taalvaardigheid: Het niet of beperkt beheersen van de Nederlandse taal heeft grote impact. Omdat schaamte daarbij een rol kan spelen, is toegankelijke ondersteuning dicht bij huis belangrijk. Hiervoor is meer samenwerking nodig tussen bijvoorbeeld scholen, consultatiebureaus en taalaanbieders en ook de bibliotheek,  bedrijven en huisartsen. Ook moet de gemeente duidelijk en helder communiceren. In brieven, formulieren en op de website. Bij het leren van de Nederlandse taal spelen tijd en bereikbaarheid een rol. Ouders moeten net als hun kinderen terecht kunnen bij de scholen voor taalondersteuning.

Scholen als spil in de wijk: Een inspirerende leeromgeving draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. We zorgen voor vergaande samenwerking van kinderopvang en basisonderwijs. In Rijpelberg, maar later ook in andere wijken, willen we dat de scholen zich ontwikkelen tot de spil in de wijk. We denken dan aan een plek waar bijvoorbeeld ook jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg en maatschappelijk werk aansluiten. GroenLinks Helmond wil gezonde en duurzame nieuwe onderwijsgebouwen, met een goede luchtkwaliteit, watertappunten en natuurlijk zonnepanelen op alle daken.

Meer oog voor hulpvragen jongeren: Om hulpvragen ook bij jeugd sneller in beeld te krijgen, wil GroenLinks Helmond investeren in preventieve jeugdzorg. We willen dat jeugdhulpverleners vaker aanwezig zijn op school. Daarnaast willen we  de samenwerking tussen gezins- en jongerencoaches, scholen, de gemeente, jeugdzorgorganisaties en huisartsen versterken. Het uit huis plaatsen van kinderen of jongeren is voor GroenLinks Helmond echt een allerlaatste noodgreep, maar soms is het de enige oplossing. In die gevallen willen wij dat kinderen terecht kunnen in gezinshuizen of bij pleegouders in de buurt. De veiligheid van het kind moet wel geborgd zijn. Als jongeren 18 jaar worden, verdwijnen hun zorgen niet spontaan. Wij willen daarom goede begeleiding voor jongeren in de jeugdzorg die 18 jaar worden. Als er hulp nodig is, moet die er zijn, zelfs als dat een terugval op jeugdzorg betekent.

Meer aandacht voor kwetsbare groepen: Voor kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking loopt het leven niet altijd heel anders dan voor mensen zonder beperking. Misschien is die beperking in het dagelijks leven amper merkbaar. Dit is helaas niet voor iedereen het geval. Sommige mensen met een lichte verstandelijke beperking komen vaker dan gemiddeld uitdagingen tegen. Zo hebben zij bijvoorbeeld extra jeugdzorg nodig of zijn ze verslavingsgevoelig. Wij willen deze groep beter ondersteunen, bijvoorbeeld met extra begeleiding door jongerenwerk en wijkteams.

Meer terrassen en speelmogelijkheden in het centrum: GroenLinks Helmond is een voorstander van terrasuitbreidingen daar waar het mogelijk is. Dit brengt levendigheid op een zonnige dag. Daarbij vragen we ook aandacht voor speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Alle kinderen toegang hebben tot cultuur: Kunst verrijkt ons leven, geeft glans aan ons bestaan en draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. En ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom vindt GroenLinks Helmond het belangrijk dat alle kinderen toegang hebben tot cultuur, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Cultuureducatie voor iedereen: GroenLinks Helmond wil stimuleren dat o.a. Stichting Leergeld en CultuurContact samen met het Kunstkwartier, het Annatheater en het onderwijs nog meer jongeren bereiken. Zodat iedereen deel kan nemen aan cultuureducatie. Gebruik van muziekinstrumenten wordt daarin meegenomen.

Extra aandacht voor kinderen en jongeren

skate