Groen, gezond en duurzaam: Een leefbare stad voor ons, onze kinderen en de generaties daarna.
GroenLinks Helmond wil dat álle Helmonders kunnen genieten van groen en natuur in hun omgeving. Dat kinderen kunnen opgroeien in groene, gezonde wijken en veilig en zorgeloos buiten kunnen spelen. We zijn trots op het nieuwe Burgemeester Geukerspark en we kiezen voor verdere vergroening en een diervriendelijk Helmond. Het blijft niet bij een mooi toekomstplaatje. We zijn bereid te investeren in een gezonde leefomgeving. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Dit moet veranderen! Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot en voor energiezuinige huizen. Wij kiezen voor een circulaire economie (waarin grondstoffen worden hergebruikt) in plaats van een wegwerpmaatschappij. Onze energie halen we uit duurzame bronnen met behulp van lokale initiatieven. De opbrengst van duurzame opwek komt zoveel als mogelijk ten goede aan de lokale samenleving. Door een goede balans van natuur- en waterhuishouding in onze stad kunnen we de extremen van klimaatverandering opvangen. Zo leveren we als Helmond onze bijdrage aan het beperken van de gevolgen van de klimaatcrisis én creëren we banen met zekerheid voor de toekomst.

Een groen en natuurlijk Helmond
Mensen wonen graag in een groene omgeving. Al het onkruid laten staan, levert ook een groen, maar geen mooi straatbeeld op. Goed groenbeleid voorkomt hittestress, is goed voor de biodiversiteit en zorgt bovendien voor hoge ecologische natuurwaarden én een mooie omgeving om te wonen.

Helmond vergroenen: GroenLinks Helmond heeft de ambitie om Helmond te vergroenen. Bijvoorbeeld door geveltuinen te realiseren. We willen dat er in het centrum én in de versteende wijken 1000 geveltuinen komen. Onder de noemer ‘Tegel eruit, plant erin’ zorgen we voor minder ‘verharding’ in alle wijken in Helmond. Ook willen we veel meer bomen planten in Helmond. Dat groen moet de ruimte krijgen om te groeien. Gemeentelijk groen wordt aangelegd met inheemse planten. Eenvoudig te onderhouden, klimaatbestendig, bij-vriendelijk en met een ecologisch beheer (dus waar het niet nodig is: niet maaien in mei en niet in het broedseizoen). Onkruid op straat bestrijden we gifvrij en op milieuvriendelijke manieren. We luisteren naar de meldingen van bewoners waar de onkruid-overlast hoog is en zorgen dat deze problemen opgelost worden. In het buitengebied stimuleren we de aanleg van houtwallen (mogelijk met hulp van subsidie). Deze zijn een paradijs voor vogels, vlinders, insecten en andere dieren en bieden voedsel, nestgelegenheid en beschutting. We willen buurtparken voor Helmond Noord en Helmond Oost. Daarnaast zetten we in op behoud en opwaardering van de Bundertjes, de Brouwhuisse Heide en het RKPVV-terrein. De groei van Helmond mag tot slot niet ten koste gaan van Landschapspark Kloostereind. Dit alles in goed overleg met IVN Helmond en Natuurplatform Helmond.

Groene gebouwen: De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties over de tuinen van nieuwe huurders, over bestaande en nieuwe woningen. We vinden het belangrijk dat deze tuinen minder verhard en meer vergroend worden. Projectontwikkelaars mogen geen plannen meer indienen met versteende tuinen. We streven ernaar dat ieder dak in onze stad groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een andere manier gebruikt wordt voor klimaatmaatregelen. Alle daken van de gemeente of waar de gemeente aan meebetaalt, gaan hier vóór 2025 aan voldoen. Waar mogelijk vergroenen we ook gevels.

Meer groen dankzij bomenfonds: De gemeente herziet het bomenbeleid met initiatieven als ‘adopteer een boomspiegel’ en een bomenfonds. Als de leefomgeving wordt beschadigd, verhalen we de kosten op de veroorzaker hiervan. We zorgen daarnaast voor voldoende geld om uitgevallen bomen en groen snel te kunnen vervangen. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden bij bouwplannen. Moet een boom toch wijken? Dan wordt het groen gecompenseerd in het bomenfonds.

Braakliggende gronden benutten: De gemeente Helmond beschikt over veel braakliggende gronden, die vaak wachten om bebouwd te worden. In de tussentijd wordt die grond op een natuurlijke wijze ingezet, bijvoorbeeld voor stadslandbouw of tijdelijke natuur.

Meer natuurinclusief bouwen: Voor bouwprojecten in onze gemeente geldt het ‘ja, tenzij’-principe: het gebouw wordt natuurinclusief, tenzij ontwikkelaars kunnen aangeven waarom er géén groene daken of andere klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn. Zo wordt er steeds meer gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen.

Bewonersinitiatieven om de stad groener te maken: Het is mooi en goed als bewoners meehelpen aan de vergroening van onze stad. De gemeente informeert bewoners en ondersteunt bewonersinitiatieven die de stad groener maken, zoals buurttuinen, geveltuinen, beplanten van boomspiegels, zelfbeheer van parken of het opzetten van Tiny Forests. Wordt er een gebouw gesloopt? Dan proberen we met omwonenden het groen uit de tuinen te redden. Dit onder de naam: struikroven.

Verkoeling dankzij water: Om hittestress te voorkomen, komt er meer water in de stad. We bouwen bijvoorbeeld waterspeelplekken in het centrum zodat Helmonders hier verkoeling kunnen zoeken. GroenLinks Helmond wil verder stappen maken in het terugbrengen van de Oude Aa in het centrum.

Bewust omgaan met wateropslag: Ondergelopen straten in Helmond? Door klimaatverandering zal dit vaker gebeuren, tenzij we zorgen voor meer groen dat kan dienen als waterbuffer. Bij onderhoud of renovatie in bestaande wijken wordt wateropslag integraal meegenomen. De subsidie voor wateropvang (denk aan regentonnen) op eigen terrein en groendaken wordt uitgebreid. Bij nieuwbouw stellen we als eis dat regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en afgekoppeld. Zo wordt Helmond klimaatbestendig.

Groen-blauwe schoolpleinen: We stimuleren scholen die hun schoolpleinen willen ontharden en maken daar natuurlijke speelplaatsen van met ruimte voor natuureducatie en klimaatbestendigheid.

Diervriendelijk Helmond en geen intensieve veehouderij: Dieren zijn geen belemmering of hindernis bij de inrichting van onze leefomgeving, maar hebben net zo goed recht op leefruimte als wij. Onze omgeving is van mens én dier. Deze lijn zetten we door. Bij de inrichting van onze leefomgeving houden we expliciet rekening met en bevorderen we het dierlijke leven in Helmond. Hierbij past geen intensieve veehouderij. Vanuit de belangen van onze inwoners, zijn we voor het afbouwen van de intensieve veehouderij in de Peelregio. Nergens in Europa worden zoveel dieren op zo’n klein oppervlak gehouden. Wij kiezen voor Brainport, niet voor intensieve veehouderij.

Huisdieren onze vrienden: GroenLinks Helmond gelooft dat huisdieren onze metgezellen zijn. Zij bieden enorme voordelen voor ons welzijn. We behouden het waardevolle werk van de dierenambulance. De dierenarts moet ook toegankelijk zijn voor mensen met de kleine portemonnee, want het hebben van een metgezel moet niet afhankelijk zijn van je inkomen.

In 2035 moet Helmond klimaatneutraal zijn

Een oudere vrouw knuffelt een beagle hond