Duurzame mobiliteit: bereikbaar en schoon
GroenLinks Helmond streeft naar het halen van de grenswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarom kiezen we voor schoon vervoer. GroenLinks Helmond vindt dat het openbaar vervoer in onze stad op dit moment onder de maat is. Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim baan aan fietsers, door betere fietspaden aan te leggen, fietssnelwegen naar steden in de buurt te maken en veilige plekken aan te wijzen voor het stallen van je fiets. Samen met betrokkenen willen we een logistiek systeem opzetten waarmee de bevoorrading van de winkels in het centrum minder milieubelastend wordt. Voor (elektrische) auto’s zonder uitstoot verbeteren we bovendien de infrastructuur. Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter bij elkaar zodat we minder ver hoeven te reizen. Door woon- werkverkeer per fiets of e-bike te stimuleren, neemt de druk van auto’s in de spits af en worden werknemers gezonder en creatiever.

Autoluwe binnenstad: GroenLinks Helmond blijft inzetten op het realiseren van een autoluw centrum. Zo ontstaat een centrum waar je als inwoner langere tijd verblijft. Veel steden gingen ons hier al in voor met vrijwel altijd positieve resultaten. Autoluw betekent niet dat er geen enkel autoverkeer meer mogelijk is: toegankelijkheid voor ondernemers en mindervaliden blijft mogelijk. Alles moet er echter op gericht zijn niet-noodzakelijk autoverkeer in het centrum te voorkomen. Door de parkeergarages in en rondom het centrum beter te ontsluiten, blijft het centrum goed bereikbaar.

Grondige aanpak Traverse (lange termijn): GroenLinks Helmond wil dat de Traverse tot een stuk buiten het centrumgebied verdiept en omkluisd wordt aangelegd, waarbij in beide richtingen een rijbaan zonder stoplichten wordt ingericht. Verdiepte aanleg biedt de mogelijkheid om (een deel van) de Traverse te overkappen (omkluizen). De ruimte bovenop deze overkapping kan gebruikt worden voor de aanleg van een fietspad en een wandelzone omringd met groen. Dit komt de leefbaarheid in het centrum sterk ten goede.

Grondige aanpak Traverse (korte termijn): Tot het plan van een verdiepte en omkluisde Traverse uitgevoerd is, wil GroenLinks Helmond dat de huidige slimme verkeerslichten op de Traverse nog slimmer (dan een groene golf) worden ingezet. Door te optimaliseren op zo min mogelijk start-stop bewegingen van het verkeer op de Traverse, kan de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast (sterk) verminderd worden. Daarnaast zetten we in op het weren van doorgaand verkeer van Oost naar West door ons centrum.

Verbod doorgaand vrachtverkeer Traverse: GroenLinks Helmond vindt het onacceptabel dat (zwaar) vrachtverkeer de Traverse (met name ‘s nachts) als doorgaande route kiest. Daarom zetten we in op een verbod op doorgaand vrachtverkeer over de Traverse/binnen de bebouwde kom van onze stad. Er zijn voldoende alternatieve routes.

Kritisch op aanleg nieuw asfalt: GroenLinks Helmond vindt dat we kritisch moeten zijn op ‘nieuw asfalt’. Aanleg van nieuwe infrastructuur mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze inwoners. Helmond groeit de komende jaren en juist daarom moeten we ons buigen over de wegen in en om het centrum. Een ringstructuur die het centrum en de Traverse ontlast, lijkt onvermijdelijk. GroenLinks Helmond zet in op onderzoek naar de meest geschikte variant, zodat we vóór 2025 aan de slag kunnen. Dit doen we natuurlijk met inspraak van onze inwoners en bedrijven. De Ruit om Eindhoven is aantoonbaar géén oplossing voor Helmondse knelpunten en dus géén optie voor GroenLinks Helmond.

Geen verbreding N270: GroenLinks Helmond is tegen verbreding van de N270 van 2x1-baans naar 2x2-baans. De doorstroming kan worden verbeterd door het aanpakken van de kruispunten in Deurne. We willen dat de gemeente Helmond hier bij de gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant op aandringt. Daarnaast vindt GroenLinks Helmond het belangrijk dat de veiligheid op deze weg verbeterd wordt. Ook hiervoor is een verbreding niet noodzakelijk.

Ontwikkeling N279: Dat de N279 moet worden aangepakt, staat vast. Het plan van de provincie Noord-Brabant is echter afgewezen door de Raad van State. Dit betekent dat er nieuwe plannen moeten worden ontwikkeld. Voor GroenLinks Helmond mogen de plannen geen negatieve impact hebben op de leefbaarheid van de aangrenzende wijken. Indien de provincie kiest voor het bestaande tracé, eist GroenLinks Helmond een totale omkluizing van dit tracé óf een ondertunneling ter hoogte van de wijk Dierdonk. GroenLinks Helmond blijft daarbij van mening dat het tracé over het hele grondgebied van de gemeente Helmond als 2x1-baans weg moet worden uitgevoerd.

30 is het nieuwe 50: De gezondheid en veiligheid van onze inwoners vinden we belangrijker dan met hoge snelheid door de stad kunnen scheuren. De tijdwinst van hard rijden binnen de bebouwde kom is minimaal. De winst in leefbaarheid en veiligheid bij een verlaagde snelheid is echter substantieel. GroenLinks Helmond vindt dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlaagd moet worden naar 30 kilometer per uur. Uitzonderingen hierop zijn er voor enkele doorstroomwegen en voor de hulpdiensten. Omdat brommers, scooters en snorfietsen dichter tegen de 30 kilometer per uur aan zitten dan gewone fietsers, gaan zij van het fietspad af en ook de weg op.

Elektrisch vervoer stimuleren: Elektrisch vervoer biedt veel voordelen: dit zorgt voor minder CO2-uitstoot én schonere lucht in de stad.  GroenLinks Helmond vindt dat elektrische rijders maximaal gefaciliteerd moeten worden. Het tempo van de aanleg van elektrische infrastructuur moet omhoog: het aantal openbare oplaadpunten in de stad moet mee groeien met het aandeel elektrische auto’s. Bij nieuwe herinrichtingsprojecten moeten laadplekken standaard worden meegenomen. Daarbij kijken we ook naar innovatieve oplossingen, zoals lantaarnpalen met laadmogelijkheden. We willen duurzaam opgewekte energie koppelen aan de laadinfrastructuur, zonder tussenkomst van het net.

Vrij baan voor fietsers: Vrij liggende en brede fietspaden zijn veiliger. Daarom vinden we dat bij het herinrichten van drukkere wegen altijd een vrij liggend fietspad moet worden aangelegd. Gevaarlijke paaltjes of andere obstakels moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. Deze veroorzaken namelijk te veel fietsongevallen. In de winter moeten fietspaden met voorrang sneeuw en ijsvrij worden gemaakt. Knelpunten in fietsroutes moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Bij regenachtig weer moeten fietsers voorrang krijgen op automobilisten. Om de beloofde verbinding tussen landschapspark Kloostereind en het achterland richting Asten te realiseren, moet het fietspad over de Brouwhuisse Heide zo snel mogelijk aangelegd worden. Ook andere snelfietspaden in de regio willen we met spoed gerealiseerd zien worden. De sociale veiligheid van fietspaden vanuit buitenwijken richting centrum moet worden verbeterd door o.a. verbeterde verlichting en verbeterd zicht.

Gratis fietsenstallingen: Het gebruik van de fiets biedt veel voordelen voor de leefbaarheid in een stad en fietsers dragen veel bij aan de economie in het centrum. Het is geruisloos en groen vervoer én het komt de gezondheid van de fietser ten goede. GroenLinks Helmond vindt dat het fietsgebruik maximaal ondersteund moet worden. Fietsers moeten hun fiets overal in de stad gemakkelijk, veilig en gratis kunnen parkeren. Daarvoor zijn meer (gratis!) fietsparkeerplaatsen nodig, zowel grootschalig als kleinschalig. De fietsparkeerplaatsen worden aantrekkelijker gemaakt met meer elektrische oplaadpunten voor e-bikes, opbergkluisjes en toezicht. Hier zien we kansen voor groene werkgelegenheid. De aanpak van fietsendiefstal moet daarnaast hoge prioriteit krijgen. De parkeertarieven voor auto’s worden aangepast om ook de kosten van fietsvoorzieningen te dekken.

Openbaar vervoer dat past bij de groei van onze stad: Met vier treinstations scoort Helmond bijzonder goed op het aantal stations per inwoner. Daar is GroenLinks Helmond trots op. Dit neemt niet weg dat we ook andere vormen van OV moeten blijven faciliteren. Het uitgangspunt moet niet zijn hoe winstgevend een traject is, maar hoe groot de maatschappelijke meerwaarde daarvan is. GroenLinks Helmond vindt dat het openbaar vervoer in onze stad op dit moment ver onder de maat is en streeft naar herinvoering van BravoFlex. Wij zetten ons in voor een krachtige lobby bij de provincie om een OV te krijgen dat past bij de groei van onze stad.

Invoeren Brainportlijn: GroenLinks Helmond heeft de afgelopen periode het concept Brainportlijn bedacht. Dit emissieloze en hoogwaardige OV-systeem moet Helmond optimaal verbinden met andere gemeenten en belangrijke werklocaties in de regio. Grote bedrijven profiteren hier op meerdere manieren van. GroenLinks Helmond vindt het logisch dat zij meebetalen aan dit systeem.

Vervoer voor iedereen: Wij vinden dat een beperkt inkomen geen beperking zou moeten zijn op bewegingsvrijheid. Vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn. GroenLinks Helmond wil daarom een regeling waarmee Helmonders met een beperkt inkomen gratis gebruik kunnen maken van het opnieuw in te voeren BravoFlex. Ook willen wij in samenwerking met het ‘Fietsenstation’ goedkope of gratis fietsen aan minima beschikbaar stellen.

Deelmobiliteit van station naar werk: Delen zien we op steeds meer plekken terug. We streamen films, series en muziek en rijden bijvoorbeeld steeds vaker rond op een deelscooter. GroenLinks Helmond vindt dat initiatieven voor deelmobiliteit, samen met onze buurgemeenten, versterkt moeten worden. Deelmobiliteit vormt een goede aanvulling op onze stations. Bedrijven en werklocaties die wat verder van het station liggen, kunnen gezamenlijk deelmobiliteit of fietsvervoer organiseren.

Hubs voor elektrische voertuigen: Om toe te werken naar een autoluw centrum en een stad die geschikt is voor deelmobiliteit, hebben we, naast een goed OV-netwerk, ook een netwerk van centraal gelegen hubs voor elektrische deelvoertuigen nodig. Zo ontstaat een ander straatbeeld. Met meer ruimte voor o.a. groen en spelen. Het biedt ook mogelijkheden om goederen emissieloos door de stad te vervoeren.

Automotive Campus voor maatschappelijke innovatie: De Automotive Campus staat symbool voor mobiliteit van de toekomst, zoals GroenLinks Helmond het graag ziet. Met de innovaties die hier bedacht en ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld Lightyear, zijn we leidend in Europa. De gemeente moet de ontwikkeling van dit kenniscentrum met internationale uitstraling stimuleren. GroenLinks Helmond wil wél dat de Automotive Campus behouden blijft voor maatschappelijke innovatie met positieve invloed op onze omgeving. Zonder dit doel, verwordt het tot een bedrijventerrein. En dat is niet de insteek van de campus. De omgeving van de Automotive Campus mag beschikbaar blijven voor proeven met zelfrijdende voertuigen.

Helmond moet in 2035 klimaatneutraal zijn

bedrijven