Groene economie: slimme, schone en waardevolle bedrijvigheid
Helmond is een stad met meerdere gezichten. We zijn een stad met een uitstekende maakindustrie, maar tegelijkertijd ook een stad met relatief veel mensen zonder betaald werk en mensen die op of onder de armoedegrens leven. In Helmond zijn daarnaast veel werkenden die ondanks een baan nog steeds rond of onder de armoedegrens leven. Geen enkele baan zou onvoldoende moeten opleveren voor een gezonde financiële basis.  Werken moet lonen. Naast materiële welvaart zijn welzijn en een goede (gezonde) leefomgeving minstens zo belangrijk. We stellen daarom brede welvaart centraal. Maatschappelijke impact gaat boven winst. We bouwen aan een eerlijke economie die werkt voor iedereen, die de kloof in de samenleving verkleint en die de klimaatcrisis helpt op te lossen. Samen bouwen we aan een circulaire economie en zorgen we dankzij innovaties voor een duurzamere toekomst.

Gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers met impact: Wie graag waardevolle bedrijven in zijn stad heeft, moet investeren in een goed vestigingsklimaat. Een stad moet bijdragen aan het creëren van zinvolle werkgelegenheid. Met name voor het mkb is zo’n gunstig vestigingsklimaat heel belangrijk. En Helmond wil een mkb-vriendelijke stad zijn. Daarom wil GroenLinks Helmond inzetten op een stad waar het mkb, start-ups en duurzame en sociale ondernemers zich thuis voelen. Wij willen dat langdurige leegstand (zoals bijvoorbeeld het pand waar voorheen de bibliotheek gevestigd was) wordt benut voor het faciliteren van een toegankelijk vestigingsklimaat. Projecten zoals Volop Helmond, dat leegstaande panden nieuwe invulling geeft, juichen we daarom ook toe.

Stimuleren positieve bedrijvigheid: Nieuwe bedrijvigheid betekent zorgen voor een balans tussen waardevolle, lokale werkgelegenheid en de belasting voor de omgeving. Bedrijven met een positieve maatschappelijke impact (goede werkomstandigheden, eerlijke lonen, maatschappelijk verantwoord etc.) willen we volop ruimte bieden en zijn van harte welkom in Helmond.

Weren negatieve bedrijvigheid: Om positieve bedrijvigheid mogelijk te maken, worden bedrijven met negatieve maatschappelijke impact (slechte arbeidsomstandigheden, hogere milieucategorieën, overlast, lage arbeidsplaatsen dichtheid etc.) niet langer toegelaten op Helmonds grondgebied. Bestaande bedrijven met negatieve maatschappelijke impact ‘motiveren’ we om hun impact te verbeteren en anders te vertrekken. Daarbij zoeken we de grenzen op van wat wettelijk mogelijk is. Grote vervuilers moeten streng worden gecontroleerd en bij overtredingen moet worden gehandhaafd met alle mogelijke milieuwetgeving. We zijn voor een three-strikes-out systeem, waarbij de gemeente vergunningen kan intrekken bij herhaaldelijk overtreden. Op deze manier willen we een definitief einde maken aan stankoverlast in Brouwhuis en Rijpelberg door de overlastgevers op BZOB.

Samenwerken bij bedrijventerreinen: De Helmondse bedrijventerreinen zijn al goed bezig en werken aan hun maatschappelijke meerwaarde om geen nadelige invloed te hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. We zetten in op verdere verduurzaming en efficiëntere inrichting van onze schaarse bedrijventerreinen. De gemeente sluit klimaatdeals met bedrijven om hier gezamenlijk werk van te maken. Denk aan het klimaatadaptief inrichten, energiecoöperaties voor zonnepanelen en het verder stimuleren van de samenwerkingen rondom ‘afval van de één, is grondstof voor de ander’.

Industrie op locatie: Industrie hoort wat ons betreft niet in het centrum. Daarom zijn wij voorstander van een onderzoek naar het verplaatsen van o.a. Nedschroef en Vlisco ten gunste van woningbouw. Wel staan we bedrijven toe op Varenschut-Noord, als de ondernemingen voldoen aan strenge criteria met betrekking tot maatschappelijke impact.

Goed werkgeverschap in Helmond: We zetten in op voldoende banen met goede werkomstandigheden en goed werkgeverschap. GroenLinks Helmond staat voor een stad waar geen ruimte is voor bedrijven die hun werknemers fysiek, sociaal of financieel uitbuiten.

Groene Banenplan: Om de energietransitie mogelijk te maken en uit te voeren, zijn er duizenden extra vakmensen nodig. We willen daarom een Groene Banenplan dat mensen aan het werk helpt in de groene sectoren.

Banenplan Publieke Sector: In de publieke sector is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Vanwege het vitale belang komt er, in samenwerking met vakopleidingen en de publieke sector, ook een Banenplan Publieke Sector. Dit zodat we bijvoorbeeld goed onderwijs en goede zorg kunnen garanderen. Voor deze banenplannen trekken we samen op met Eindhoven. De gemeente moet als grote werkgever het goede voorbeeld geven. We zorgen voor voldoende vaste banen, diversiteit onder de gemeenteambtenaren en banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ook gevraagd van organisaties die diensten uitvoeren voor de gemeente of producten leveren.

Sociale ondernemers op weg helpen: Sociale ondernemers worden te vaak van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd. We zorgen dat het bestaande ondernemersloket ook de kennis en expertise in huis heeft om sociale ondernemers goed op weg te helpen en ketensamenwerking te stimuleren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en koopt zoveel mogelijk bij (lokale) ondernemers die sociaal en duurzaam produceren.

Duurzame bedrijfsgebouwen: Het moet verplicht worden om alle energiebesparende maatregelen die binnen een acceptabele termijn terugverdiend kunnen worden, daadwerkelijk uit te voeren. We dagen bedrijven uit om zo snel mogelijk over te stappen op duurzame energie, zodat zij in 2030 65 procent minder CO2 uitstoten. Natuurlijk geeft de gemeente het goede voorbeeld. We stimuleren dat, waar mogelijk, daken van bedrijfspanden vol met zonnepanelen worden gelegd en beter geïsoleerd worden. Zo wekken we niet alleen stroom op maar zorgen we er ook voor dat we interessante pilots kunnen draaien om businesscases te maken met behulp van hybride zonnepanelen voor warmte.

Circulaire economie: Circulariteit wordt een speerpunt van het Helmondse economische beleid. Hiervoor wordt een duurzaamheids-/circulariteits-hub voor inwoners en mkb gestimuleerd.

Innovatieve bedrijvigheid bij Brainport Smart District: Brainport Smart District is exemplarisch voor wat voor stad we willen zijn in de toekomst. Deze wijk zet de nieuwe standaard op gebied van bouwen én wonen, waarbij innovatie op sociaal en ruimtelijk gebied samenkomt. Een wijk waarin de huidige en toekomstige opgaven van onze stad het hoofd geboden worden. Binnen Brainport Smart District is ruimte gereserveerd voor innovatieve bedrijvigheid met positieve maatschappelijke impact. Voor GroenLinks Helmond is dit dé wijk van de toekomst. Wij staan dan ook vierkant achter het voortzetten van dit project.

Samen bouwen we aan een circulaire economie

bedrijven