Een groener Helmond

 1. Behoud van natuur: het BZOB-bos (de Brouwhuisse Heide) wordt geen industrieterrein en er komt daar een recreatieve fietsroute.
 2. Duurzaam wonen: voorbereidingen van BrainportSmartDistrict: anders wonen, duurzaam, deeleconomie, inclusiviteit en veel groen en water in de wijk Brandevoort.
 3. Stankoverlast Brouwhuis: We hebben ons zeer intensief ingezet om de stankoverlast in de wijk tegen te gaan. We blijven erop aandringen dat gemeente en provincie zich inzetten om de stankoverlast aanzienlijk te verminderen.
 4. GroenLinks heeft met een motie het college de opdracht gegeven geen overlastgevende industrie meer toe te laten in Helmond.
 5. De Groene Punt (gebied tussen het oude en het nieuwe kanaal en de Rochadeweg): blijft een recreatief natuurgebied in plaats van industrieterrein en er is geld om alle plannen in dit natuurgebied te realiseren.
 6. We koesteren Landschapspark Kloostereind. In de afgelopen periode hebben wij gezorgd voor subsidie voor de inrichting en onderhoud.
 7. Duurzame en betaalbare energie: Er liggen nu plannen voor de opwek van duurzame energie en het gasloos verwarmen van de Helmondse wijken. Wij willen die plannen nu voortvarend oppakken met focus op energiearmoede en participatie. Iedereen moet mee kunnen doen en iedereen moet mee kunnen praten!
 8. Biomassa. De komende periode wordt de bron van het bestaande warmtenet van de wijken Brouw- huis en Rijpelberg verduurzaamd. We verwelkomen een schone warmtebron. Er wordt GEEN houtgestookte biomassa meer gebruikt.
 9. Schoner vervoer: het Helmondse deel van het snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven is afgerond met de opening van de Zwaaikom (fietspad over het kanaal).
 10. Schone lucht: hoe schoon is onze lucht? We lanceerden een fijnstofburgermeetnet in de Rijpelberg.

Een eerlijker Helmond

 1. Jeugdvriendelijke stad: Samen met kinderen en jon- geren hebben we een Jeugdagenda voor Helmond opgesteld. De speelvoorzieningen worden de komende jaren vernieuwd met aandacht voor kinderen met een handicap.
 2. Jeugdhulp: Met 10 omliggende gemeenten werken we aan het beter toegankelijk maken van jeugdhulp, het verkorten van wachtlijsten en zijn we alert op hoge winsten bij jeugdhulpaanbieders.
 3. Onderwijshuisvesting: financiering voor nieuwe huisvesting van het Jan van Brabantcollege (vestiging Molenstraat) is rond. Ook is er geld voor lagere scholen in Mierlo-Hout en in Rijpelberg komt een multifunctionele accommodatie.
 4. Fairtrade en Global Goals-gemeente: Helmond heeft in 2021 het label ‘Fairtrade’ gekregen. samenwerken met bedrijven, horeca en organisaties aan een eerlijke,groene, gezonde en duurzame stad.
 5. Laaggeletterdheid: met het Stadsplan basisvaardigheden geven we een impuls aan taaltrainingen en digitale vaardigheden van onze inwoners en gaan daarbij wijkgericht te werk.
 6. Lokaal Preventieakkoord: in sommige woonwijken leven mensen gemiddeld 7 jaar korter dan in andere. Wij vin- den dat onacceptabel. Met het Lokaal Preventieakkoord (met 70 organisaties opgezet) streven we naar een rookvrij Helmond met voldoende mogelijkheden voor beweging en gezond eten.
 7. Burgerinitiatieven: steun voor ‘Ouwe Sok’ en ‘Was- kracht’ om armoede onder kinderen tegen te gaan en mensen in de wijken met elkaar te verbinden.
 8. Betere communicatie over het nieuwe afvalsys- teem (dit leidt tot veel minder restafval) en aparte inzameling van luiers om het betaalbaar te houden voor de inwoners.
 9. VN-verdrag van Mensen met een Handicap: ‘niet praten over ons maar met ons’ is het motto achter het met ervaringsdeskundigen ondertekende Manifest. Zo maken we samen Helmond inclusiever.
 10. Tegengaan tweedeling: niet iedereen profiteert mee van de economische vooruitgang in de regio. Door een ‘coalitie’ met bedrijven, zorginstellingen, scholen en ervarings- deskundigen gaan we de tweedeling in Helmond tegen.

Een bruisender Helmond

 1. Autoluw centrum: Het centrum wordt autoluw en groen én het blijft bereikbaar. Meer ruimte voor beleven, werken en wonen in een groene omgeving. Parkeren doen we in de bestaande parkeergarages aan de randen van het centrum.
 2. Openbaar vervoer: Er wordt gewerkt aan andere vormen van OV, slimme mobiliteit, meer en betere (snel)fiets- paden en de zelfrijdende shuttle in Helmond.
 3. Meer kunst en cultuur: Er is meer geld beschikbaar gesteld voor cultuur en evenementen en een nieuw evene- mentenbeleid opgesteld, toch vinden wij dat de uitgaven voor cultuur nog achterblijven bij de andere grote steden in Brabant. We blijven ons inzetten voor verruiming van het beschikbare budget!
 4. We hebben een ruimhartig coronasteunpakket gerealiseerd, waardoor de culturele sector overeind bleef en de schade beperkt is gebleven, ook voor amateurs en professionele makers.
 5. Er is geïnvesteerd in het Annatheater, het HomeComputerMuseum en het Regionaal Historisch Centrum (digitalisering fotocollecties).
 6. Musea: Een geweldig nieuw onderkomen voor het Edahmuseum en het Orgelmuseum in Loods20.
 7. Urban: Onderzoek gestart naar een Urban Hotspot voor jongeren. De komend raadsperiode blijven we de Urban-scene ondersteunen en zorgen dat deze weer groots wordt in Helmond.
 8. ‘Dit is Helmond’: Doorstart van de lokale omroep door een fusie van Omroep Helmond en DitIsOnzeWijk.
 9. We zijn gestart met een onderzoek naar een grootschalig evenemententerrein bij Berkendonk.
 10. Op diverse plekken in de stad zijn prachtige muurschilderingen aangebracht.

En we hebben nog veel meer plannen...

Groener, eerlijker, bruisender Helmond