Raadsvragen Betaalbaarheid Wonen Helmond

Op vrijdag 13 september jl. bericht o.a. NOS over twee onderzoeken waarin het Nibud concludeert dat de woonlasten voor een substantieel deel van de Nederlandse bevolking te hoog zijn. Volgens deze onderzoeken had 25% van de Nederlandse huishoudens in 2016 moeite om rond te komen vanwege hoge woonlasten. Onderzoek van het CBS stelt dat dit ‘slechts’ 18% is.

Hoewel het verschil tussen deze onderzoeken significant is, blijven de cijfers bijzonder zorgwekkend, helemaal in tijden van economische groei. Recent bleek namelijk ook dat de koopkracht wederom niet voor iedereen toegenomen is. De groep die in de cijfers van het Nibud genoemd wordt als kwetsbaar, zag ook de stijging van de koopkracht in 2018 al tegenvallen en in sommige gevallen zelfs dalen. Zodoende wordt een toch al kwetsbare groep onevenredig hard geraakt.

De onderzoeken van het Nibud en het CBS richtten zich op 2016, bij gebrek aan meer recente cijfers. Gecombineerd met de recente ontwikkelingen van de koopkracht, zal de door het Nibud genoemde 25% van de Nederlandse huishoudens zeer waarschijnlijk niet beter uit de verf komen over 2017, 2018 en 2019. Ook in Helmond woont een deel van de huishoudens in een sociale huurwoning en daarmee zijn deze cijfers ongetwijfeld ook voor Helmond bijzonder relevant en zorgwekkend. Omdat GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, brengt dit ons tot de volgende vragen.

 

1a. Is het college bekend met de onderzoeken van zowel het Nibud als het CBS?

1b. Is het college bekend met de meest recente koopkracht cijfers?

 

2. Kan het college deze cijfers doorvertalen naar de situatie van de inwoners van Helmond?

 

3a. Worden deze cijfers meegenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties?

3b. Stuurt het college aan op een sociale huur-segment waar ieder Helmonds huishouden passende woonlasten heeft?

 

4. Is het college bereid zich specifiek in te zetten voor de woonsituatie van de groep die, ondanks economische groei, enige tot zeer grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen?

4a. Zo ja, welke aanpak ligt er al en welke kansen ziet het college hiervoor nog meer?

4b. Zo nee, waarom niet?
 

Thomas Tuerlings namens GroenLinks Helmond