Handhaving bestemmingsplan Brouwhuis-Helmondsingel

In de Gemeenteraadsvergadering is ons voorstel "Handhaven op bestemmingsplan Brouwhuis-Helmondsingel" door alle partijen ingediend bij de burgemeester en wethouders en unaniem aangenomen! 

Het bezwaar van GroenLinks richtte zich niet zozeer op de wijziging van het bestemmingsplan zelf. Het is best logisch om een smalle strook tussen twee bedrijven bruikbaar te maken. Wel delen we de zorgen van de omwonenden van het overlastgevende bedrijf, in een wijk die ook al zoveel overlast van andere bedrijven ervaart. Omwonenden die zich met hun klachten lange tijd niet gehoord voelden. Daarom dienden wij deze motie in:

 

 

Overwegende dat:
- Bewoners van met name het Elbeplantsoen gedurende meerdere jaren klachten hebben over stank- en geluidsoverlast van het in het bestemmingsplan onderhavige bedrijf,
- Bij vrijwel alle bewoners van het Elbeplantsoen bezwaren bestaan tegen deze bestemmingsplanwijziging,
- Bij veel bewoners het idee leeft dat klachten niet serieus genomen worden,
- Bij veel bewoners de angst bestaat dat door bedrijfsuitbreiding de overlast nog
verder toe zal nemen,
- De wijkraad Brouwhuis de bezwaren en de klachten onderschrijft.
Verzoekt het college:
- Er actief op toe te zien dat de Provincie de klachten serieus neemt en in voorkomende gevallen handhavend optreedt,
- Maatwerkvoorschriften op te (laten) nemen in de omgevingsvergunning milieu, om dit bedrijf te motiveren toekomstige klachten te voorkomen,
- De omwonenden door middel van een brief te informeren over het proces rondom de bestemmingsplanwijziging en de genomen maatregelen om toekomstige klachten zoveel mogelijk te verminderen en/of voorkomen.