Hoe gaan we het vervoer regelen in de regio? Foto: Sprinter

GroenLinks Helmond wil onderzoek naar Brainport-rail

Binnen de Brainportregio zijn er veel mobiliteitsprogramma’s in ontwikkeling. Deze programma’s hebben betrekking op verschillende niveaus: (inter)nationaal, regionaal en lokaal. Binnen deze programma’s wordt ingezet op verschillende manieren en combinaties van transport, zoals bijvoorbeeld auto, OV, fiets, smart mobility etc.. Deze programma’s worden nu samengebracht in een onderzoek voor de Brainportregio. Het onderzoek richt zich op een integrale aanpak van de opgaven die -in samenhang- van invloed zijn op de verstedelijking en bereikbaarheid in de periode 2030-2040.

De noodzaak is hoog: de groei van de Brainportregio uit zich in de ontwikkeling van werklocaties en een sterke verstedelijkingsopgave binnen Helmond en Eindhoven; de bereikbaarheid, leefbaarheid én de ecologische omgeving staan onder druk.
De Brainportregio wil aantrekkelijk blijven voor nieuw talent, met oog voor kwaliteit van de leefomgeving. Dat betekent dat we een schaalsprong moeten maken om toekomstbestendig te blijven. De druk op het wegennet en spoor is groot en zal alleen nog maar toenemen. De mobiliteitsoplossingen van de toekomst zullen daarom slimmer en groener moeten worden.

Lightrail-netwerk
In het Brabantse toekomstbeeld OV 2040 ontbreekt aandacht voor de lightrail-optie. GroenLinks vindt dit een gemiste kans voor de regio. De Brainportregio profileert zich als Europese topregio met een hoge innovatiekracht. Juist hier zou deze duurzame vervoerswijze de komende decennia vorm moeten kunnen krijgen. Met een lightrailverbinding kan er met hoge frequentie een grote hoeveelheid reizigers worden vervoerd over een langere afstand.
Deskundigen en de grote vervoersbedrijven zijn het er over eens dat het openbaar vervoer drastisch moet worden verbeterd, om te voorkomen dat het bestaande systeem vastloopt.
GroenLinks ziet een lightrail-netwerk als kansrijke oplossing voor mobiliteit in de Brainportregio, dat doordringt tot in de kern van het stedelijk gebied en de belangrijke woon- en werkgebieden buiten de stad met elkaar verbindt. Met deze Brainportrail kan de bereikbaarheid én de leefbaarheid van de regio worden verbeterd en de verbondenheid in het gebied worden versterkt. Een dergelijk snel, doeltreffend en betrouwbaar netwerk kan als toekomstbestendige ruggengraat dienen. De druk op het bestaande wegennet neemt af. Uiteraard dient dit netwerk goed aan te sluiten op de verkeersvoorzieningen in de rest van de provincie.Wij stellen daarom voor om een lightrail netwerk serieus deel uit te laten maken van het Brainportonderzoek, als deelopgave openbaar vervoer. Wij zien graag een uitgewerkte versie van de lightrail terug in de voor te leggen scenario’s. Hierdoor kan deze optie integraal worden meegewogen als oplossingsrichting voor de toekomst van mobiliteit in de Brainportregio. Het investeringsfonds van het Rijk biedt mogelijkheden voor financiering van zulke toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen.Zowel in Helmond als Eindhoven is deze motie onder de aandacht gebracht tijdens de raadsvergaderingen van 28 januari en 11 februari. De indieners van deze motie verzoeken het college om deze optie in te brengen bij Provincie, Rijk en overige samenwerkingspartners.

De raad stemde unaniem in met onze motie!

In het ED:
"Er moet een onderzoek komen naar de aanleg van een lightrail-verbinding in het hart van Brainport. Met de aanleg van zo’n Brainport-rail is niet alleen het milieu gediend, ook moet dit nieuwe transportsysteem de doorstroming bevorderen van het steeds vaker vastlopende autoverkeer in en rond Eindhoven en Helmond. Waar de lightrail zou moeten komen te liggen, moet nog worden uitgezocht. Al ligt het volgens hem voor de hand om te kijken naar verbindingen van en naar het centrum  van de stad, met de verschillende campussen - Eindhoven Airport, de TU/e, ASML en het  BIC - en met Helmond en de Automotive Campus in deze stad. Ook het antwoord op de vraag hoe duur de aanleg van een complete Brainport-rail is, moet blijken uit dat onderzoek."
Lees het gehele artikel in het ED.

Lees de Column van Thomas Tuerlings over Lightrail