Op verzoek van de fractie van GroenLinks is Frits Lintmeijer na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jongstleden aan de slag gegaan als informateur. De verkiezingsuitslag liet ruimte voor meerdere coalitiemogelijkheden.

Uit het verslag van de informateur: ‘Helmond heeft een coalitie nodig, die dicht bij de burger staat en herkenbaar is in de stad. Er is een breed inzicht dat stabiliteit van bestuur en continuïteit van beleid een coalitie vergen, die de opgaven in samenhang en onderling vertrouwen en met steun van meer dan alleen coalitiepartijen kan uitvoeren. Ze vergen een coalitie die plannen die al klaarliggen kan realiseren, deze kan uitbouwen waar de situatie dat vergt en tegelijkertijd ook kan inspelen op ontwikkelingen in een onzekere toekomst. Stabiliteit vergt ook dat er een college komt dat programmatisch en inhoudelijk bij elkaar kan komen.”  

Het is de informateur gebleken dat tussen bovengenoemde fracties een groot vertrouwen bestaat om gezamenlijk de opgaven waar Helmond voor staat te continueren en op te pakken. Parallelle verkenningen in de richting van een samenwerking tussen de drie grootste partijen (GL, VVD, HH red.) stuitten op grotere politiek-inhoudelijke verschillen. Daarnaast werd binnen deze varianten onvoldoende onderlinge bewegingsruimte gevoeld. 

Informateur Frits Lintmeijer: "Het was een complexe puzzel. Er lagen grote politieke verschillen tussen de wensen van de drie grootste partijen en daarnaast was er een brede roep vanuit fracties om de huidige coalitie met enkele wijzigingen voort te zetten. Ik heb veel mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk de conclusie getrokken dat voor deze brede coalitie, die zijn basis vindt in vier partijen uit het huidige college, het meeste draagvlak is in de raad.”  

Thomas Tuerlings, fractievoorzitter van GroenLinks Helmond: "Los van de gesprekken die de informateur heeft gevoerd, hebben we als GroenLinks diverse gesprekken gevoerd om verschillende coalities te verkennen. De door Frits Lintmeijer voorgestelde optie biedt ons voldoende vertrouwen en houvast om de komende vier jaar door te kunnen bouwen aan een eerlijker, groener en levendiger Helmond."  

De formatiegesprekken zullen zeer spoedig worden gestart.  

Stabiliteit van bestuur en continuïteit van beleid.