Duurzaam Helmond

Uit de klimaatbegroting – voor het eerst verschenen in oktober 2017 – blijkt hoe enorm de opgave is, met name als het gaat om de energietransitie bij de circa 40.000 woningen en de bedrijfsbebouwing op de bedrijventerreinen. Het terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen – en dus van CO2-uitstoot – vergt een integrale lange termijn aanpak tot 2035. Daarom is het goed dat oktober 2017 een intentieovereenkomst ‘Helmond aardgasvrij’ is afgesloten, waarin met alle betrokkenen is afgesproken hoe de energietransitie in Helmond vorm gaat krijgen. Vanaf 2018 wordt alle nieuwbouw aardgasvrij ontwikkeld en tot 2021 worden voor alle wijken warmteplannen gemaakt. De gemeente heeft hierin de regie, in samenwerking met regiogemeenten, woningcorporaties, EnNatuurlijk, Enexis, bedrijfsleven/SBH, energie coöperaties en andere burgerinitiatieven. Onze inwoners worden hierin meegenomen.

Essentiële randvoorwaarde is dat er voldoende draagvlak komt bij onze burgers. De bewoners worden voorgelicht over de noodzaak van deze transitie-aanpak en de mogelijkheden die zich daarbij aandienen. Daarbij is niet 1 oplossing leidend. In eerste instantie zal de warmtevraag worden verminderd door middel van onder andere isolatie-programma’s. Plus dat we combinaties van oplossingen naast elkaar gaan toepassen ter vervanging van verwarming met aardgas. Dat betekent (uitbreiding) van warmtenetten op aardwarmte, gebruik van restwarmte in warmtenetten, projecten met Warmte- Koude Opslag (WKO), warmtepompen, all electric oplossingen, opwekking van biogas als brandstof, e.d. De gemeente Helmond zet alles in het werk om deze aanpak van de energietransitie te verbreden naar een regionale aanpak.

    •    Wij werken continu toe naar een energie- en klimaatneutrale gemeente. De klimaatbegroting is een mooi instrument om vanaf nu de voortgang hiervan te monitoren. Met deze jaarlijks vast te stellen Klimaatbegroting kunnen plannen worden bijgesteld, budgetten worden vast- / bijgesteld die nodig zijn om het transitieproces te regisseren, te faciliteren en om bij te dragen aan onrendabele toppen van nuttige (pilot)projecten. De horizon van de klimaatbegroting reikt tot minimaal 2035.
    •    Helmond stapt af van fossiele brandstoffen en neemt hierin de komende periode de nodige stappen. Zoals afgesproken in de intentieovereenkomst ‘Helmond aardgasvrij’ neemt de gemeente de regie. Met alle betrokken partijen wordt de komende jaren een Energietransitieplan uitgevoerd waarmee uiteindelijk de totale woningvoorraad en de bedrijfsgebouwen zonder aardgas kunnen worden verwarmd.
    •    Zo worden nieuwe woningen vanaf nu aardgasvrij gebouwd en wordt ingezet op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Vanaf nu maakt onze klimaatdoelstelling ook integraal onderdeel uit van de Omgevingsplannen in het kader van de Implementatie Omgevingswet.
    •    Onder regie van de gemeente wordt in samenwerking met woningcorporaties en andere partijen zoals het bedrijfsleven per wijk een warmteplan ontwikkeld. Een mogelijke toekomstige collectieve warmtevoorziening moet duurzamer en goedkoper zijn dan het huidige warmtenet in Brouwhuis en Rijpelberg.
    •    De deelname aan de Greendeal "Geothermie Brabant 2016” is voor Helmond bepalend voor het kunnen aanboren van aardwarmte als warmtebron voor onze bebouwde omgeving.   
    •    De bestaande stadsverwarming in Brouwhuis en Rijpelberg wordt zo mogelijk aangesloten op geothermie, dus met aardwarmte als warmtebron. Daarnaast wordt bekeken of dit warmtenet kan worden uitgebreid, onder voor de bewoners gunstige voorwaarden.
    •    Mochten er concrete initiatieven ontstaan om op Helmonds grondgebied windmolens te plaatsen, dan staat GroenLinks Helmond daar positief tegenover. Het is daarbij wel belangrijk dat onze inwoners kunnen participeren in deze molens, zodat de financiële revenuen in de stad blijven.
    •    De gemeente heeft een voorbeeldfunctie met haar eigen duurzame energievoorziening. De gemeente Helmond gaat zo veel mogelijk duurzame energie van lokale / regionale bronnen gebruiken. Al het gemeentelijk vastgoed wordt energie klimaatneutraal.
    •    Duurzaamheid krijgt een belangrijk aandeel bij aanbestedingen en gunningen. Het in 2017 vastgestelde gemeentelijk beleid hiervoor is ambitieus en wordt uitgevoerd.
    •    Het is belangrijk dat initiatieven die worden genomen om in 2035 klimaatneutraal te zijn een steuntje in de rug krijgen. Daarom wordt het bestaande Duurzaamheidsfonds van 500.000 euro aangevuld, zodat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn voor doeltreffende initiatieven vanuit de stad. Een mooi voorbeeld hiervan is het Energiehuis op initiatief van vrijwilligers van ECHR en Morgen Groene Energie Helmond.
    •    Het Energiehuis ontwikkelt zich tot een gemeentelijke (regionale) basisvoorziening, waar de burgers en het MKB terecht kunnen voor informatie en advies betreffende mogelijk te nemen maatregelen in het kader van de energietransitie. De gemeente Helmond waarborgt de continuïteit en verdere professionalisering van deze laagdrempelige voorziening.
    •    Met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden afspraken gemaakt over effectieve handhaving van de plicht voor bedrijven om te investeren in rendabele energiebesparingen. De HEC (Helmondse Energie Community) blijft een belangrijk middel om de bedrijven te stimuleren hun gebouwen en productieprocessen te verduurzamen.
    •    Afval wordt grondstof in een circulaire economie. Het afvalbeleid wordt verder doorontwikkeld. Tot er efficiëntere alternatieven zijn, zorgen we voor optimale voorscheiding van het afval. Er wordt bekeken of kan worden aangehaakt bij het Renescience initiatief van Cure/ Eindhoven.
    •    Bewustwording van noodzaak circulaire economie begint al op jonge leeftijd. Vanuit deze optiek steunen we initiatieven op basisscholen en het voortgezet onderwijs die met afvalscheiding, energiebesparing en gezonde voeding die bewustwording in praktijk brengen.
    •    De gemeente Helmond spreekt zich nadrukkelijk uit voor het sluiten van de gevaarlijke Belgische kerncentrales en brengt dit standpunt ook bij andere overheden onder de aandacht. Er zijn wel degelijk gevaren, blijkt ook uit het feit dat er onder onze jongeren jodiumpillen worden uitgedeeld.