•    Bereikbaarheid: wij geven voorrang aan voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer.

    •    Helmond fietsstad: op initiatief van GroenLinks is deze periode extra geld vrij gemaakt om de fietsinfrastructuur verder te verbeteren. Dat is een mooi succes, maar we zijn er nog lang niet. Dit fietsbeleid dient versneld te worden doorontwikkeld en ingevoerd om daadwerkelijk een schaalsprong voor de fiets te maken. Dat geldt ook voor fietsverbindingen naar omringende gemeenten, waaronder Eindhoven en de Peelgemeenten. De bewaakte fietsenstallingen bij het centraal station en in het centrum blijven gratis. Er komt een proef met deelfietsen en op rotondes krijgen fietsers voorrang. Woon-werkverkeer per fiets wordt gestimuleerd.

    •    Onze stad is gezegend met vier treinstations. We zijn ervoor om de frequentie van de treinen te verhogen, zodat Helmond en Eindhoven met een metroachtige verbinding verbonden zijn. We streven naar meer ongelijkvloerse kruisingen onder het Helmondse spoor. Als er kansrijke subsidieregelingen bestaan zal Helmond hiervan gebruik maken.

    •    Het is ongewenst dat gevaarlijk goederenvervoer door onze stad komt. Hiervoor is de Betuwelijn aangelegd. De afgesproken plafonds moeten worden nageleefd.

    •    We staan voor een trendbreuk in mobiliteit. GroenLinks wil schone, slimme technieken stimuleren, ook in bevoorrading. De Automotive Campus wordt ingezet voor Helmond als proeftuin van Smart Mobility.

    •    Het gebruik van de auto in het centrum dient te worden ontmoedigd, GroenLinks pleit ervoor om de Kanaaldijk ter hoogte van het centrum af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer (tussen de Eikendreef en Havenweg) enerzijds om de leefbaarheid van het Helmondse centrum te bevorderen, anderzijds om de stad aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Doorgaand autoverkeer wordt zoveel mogelijk om de stad heen geleid in plaats van er doorheen.

    •    Een verbeterde N279 -met een lange omleiding om Dierdonk- heeft met 2x1 rijstroken tot 2030-2040 voldoende capaciteit. Uit onderzoek blijkt dat verdubbeling niet nodig is, en ook onwenselijk vanwege het effect als sluiproute voor bovenregionaal (vracht)verkeer. De ongelijkvloerse kruispunten leiden tot een betere doorstroming en veiligheid. De aanpassingen hebben verder nauwelijks aanzuigende werking op bovenregionaal verkeer. De nieuwe weg zal vergezeld moeten gaan van maximale natuur- en leefbaarheids-compensaties voor de wijken Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis en Noord. Een 2*2 uitvoering van het bestaand tracé is geen optie, daarmee komt de leefbaarheid in de omringende wijken aanzienlijk onder druk te staan ten gevolge van de sterk aanzuigende werking van een (semi)autoweg variant.

    •    De doorstroming op de N270 (Kasteel Traverse) dient geoptimaliseerd te worden om daarmee het te hoge fijnstofgehalte in de buurt van deze weg te reduceren. Een slimmere verkeersregeling zou hier (aanzienlijk) aan bij kunnen dragen.

    •    Om het bereikbaarheidsprobleem in de regio structureel aan te pakken, is het zeer urgent dat de capaciteit van de A67 wordt vergroot. Er is een duidelijk verband met de N279. Er zal in de regio tegelijkertijd volop moeten worden ingezet op andere vervoersmiddelen en slimme mobiliteit.

    •    Helmond gezonder: Gezonde lucht is van levensbelang! De rechter bepaalde in september 2017 in een rechtszaak die Milieudefensie had aangespannen tegen de Staat dat er snel een plan moest komen om “voorspelbaar en aantoonbaar” overal aan de Europese grenswaarden te voldoen. Helmond voldoet al aan deze normen, maar niet aan die van de Wereldgezondheidsorganisatie die strengere advieswaarden hanteert. Helmond moet naar die waarden streven.

    •    Tijdens de jaarwisseling wordt in bepaalde gebieden geen vuurwerk afgestoken. Denk daarbij aan plekken waar kwetsbare mensen of dieren zijn. GroenLinks Helmond wil op termijn één groot centraal vuurwerk in de stad.

    •    We willen een bewustwordingscampagne over de nadelige gezondheids- en milieueffecten van houtstook. Dit is ongezonder dan veel mensen denken. Ook is het goed als de gemeente onderzoek doet naar wat verder mogelijk is om overlast te beperken.

    •    GroenLinks Helmond voert de komende jaren graag de discussie over de noodzaak van Eindhoven Airport voor deze Brainport regio, waar ook mensen in onze stad hinder van ondervinden. De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet ten dienste staan van de ontwikkeling van deze regio. Het alsmaar opvangen van vliegverkeer van Schiphol is niet wenselijk. GroenLinks is tegen een vliegveld waar vluchten als ‘kiloknallers’ over de toonbank gaan.

    •   Afgelopen periode is het oude centrumplan van tafel gegaan, dat nog de ambitie had om het winkeloppervlakte te verdubbelen. Er is in nauw overleg met de stad een nieuw, realistisch plan opgesteld. In plaats van heel veel winkels komt er veel groen bij in het centrum. Het Havenpark wordt gerealiseerd, waarin de Oude Aa in ere wordt hersteld. Daarnaast komt er een nieuw park rond de watertoren, het Watertorenpark.

 

schone en gezonde lucht is van levensbelang

“  Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter bij elkaar zodat we minder ver hoeven te reizen. ”