Visie 2014-2018

BASISPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 HELMOND

(In aanvulling op dit basisprogramma, is er een meer concreet speerpuntenprogramma van GroenLinks Helmond, het artikel en de pdf "Helmond: groener en socialer")

Wij willen:
1: een groene gemeente
2: een socialere gemeente
3: een open gemeente
4: een democratische gemeente

Hoofdstuk 1. Een groene gemeente

In een groene gemeente is het gezond leven, fijn wonen en prettig werken. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven, ook in Helmond. Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken

. GroenLinks durft daarom te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.
Groene kwaliteit betekent een schone, gezonde leefomgeving. Kiezen voor duurzaam verkeer met voorrang voor voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer. Energieverspilling en milieuvervuiling worden serieus aangepakt. Groene ruimtes in en rond Helmond spelen een centrale rol waarbij we extra aandacht schenken aan natuur en biodiversiteit.
Aandacht voor een groene, schone, zuinige en sociale leefomgeving versterkt de gemeente. Want levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar. Daarom kiest GroenLinks voor een aanpak waarbij groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzieningen, huisvesting en water elkaar versterken.
Door slim beleid en innovatieve maatregelen kan de samenleving duurzaam groeien. Een groene economie is niet alleen beter voor de mensen, maar schept ook banen. Als gemeente kun je daar op verschillende manieren aan bijdragen. Vooral door zelf initiatieven te nemen en samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te werken aan een duurzame ontwikkeling. Want ook Helmond kan zoveel groener!
De gemeente Helmond kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de stad door zelf actief groen beleid te voeren. Zo zou er gestreefd moeten worden naar energieneutraliteit in al het gemeentelijke vastgoed. Daken kunnen benut worden door zonnepanelen te plaatsen en deze ter beschikking te stellen aan energiecoöperaties; initiatieven van burgers die gezamenlijk investeren in groene energiebronnen en daar samen de vruchten van plukken.

A. Schone en gezonde leefomgeving
Als het aan GroenLinks ligt wordt Helmond een schone en gezonde gemeente. Met een bovengemiddelde reductie van de CO2-uitstoot, met minder geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval. Waar de luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid, neemt de gemeente passende maatregelen zoals bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid en het afsluiten van routes. Langs wegen planten we bomen: niet alleen als verfraaiing, maar ook om het fijnstof op te vangen.
Verkeer is een belangrijke veroorzaker van fijnstof. Bij alle verkeersmaatregelen wordt de invloed op de lokale luchtkwaliteit (zwaar) meegewogen.
We produceren veel afval met elkaar. GroenLinks wil graag de totale hoeveelheid afval beperken, als gemeente Helmond geven we zelf het goede voorbeeld. Al het afval in de gemeente wordt gereclycled. Door een betere scheiding kunnen we afval als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is goed voor het milieu en goedkoper. Gescheiden inzameling leidt namelijk tot lagere verwerkingskosten. Daarom wil GroenLinks het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden, herbruikbare afvalstoffen worden gratis ingezameld; wij pleiten voor mini-milieustraten en retourrettes op wijk- of buurtniveau.
In een schone gemeente ligt geen hondenpoep op voetgangerspaden, geen zwerfvuil op straat en in het groen én geen rondslingerend huisvuil. Afval wordt er beschouwd als grondstof.

B. Verkeer en vervoer: duurzame mobiliteit heeft voorrang
De groei van onze mobiliteit lijkt een nauwelijks omkeerbare ontwikkeling, dit geldt echter evenzeer voor de duurzame varianten. In onze groene gemeente wordt daarom het gebruik van de fiets voor korte afstanden gestimuleerd, elektrisch rijden -op groene stroom- gefaciliteerd en heeft het openbaar vervoer voorrang op het gebruik van de auto.
Helmond is driven, city of smart mobility! Helmond is een proeftuin voor duurzame, innovatieve mobiliteit. De automotive campus doet al jaren onderzoek naar nieuwe, slimme technieken die een groen en duurzaam antwoord moeten bieden op complexe vervoersvraagstukken. Hier ligt een mooie kans voor Helmond om zich in den lande te profileren. Elektrisch rijden heeft de toekomst, dit moet Helmond uit gaan dragen.

C. Veilig met de fiets
GroenLinks realiseert zich dat zonder de auto onze maatschappij niet meer kan functioneren en dat de auto zeker op het platteland onmisbaar is. Voor noodzakelijk autogebruik moet altijd ruimte blijven. Tegelijk worden de nadelen van het toenemende autogebruik steeds duidelijker zichtbaar. Het asfalt rukt op. Binnen de bebouwde kom van de grotere gemeenten is het stratenpatroon niet berekend op nog meer auto’s, leidt het sluipverkeer tot veel overlast en lijkt de grens van de beschikbare parkeerruimte bereikt.
De ontwikkeling van het verkeer leidt ook tot een onveiligere leefomgeving, vooral voor kinderen. Rondom scholen kan en moet het verkeer veiliger, fietsers krijgen in principe voorrang op autoverkeer. Tijdens breng- en haaltijden van basisscholen zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij; voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- en zwaaiplekken (voor zover er die niet zijn).
Niet alleen fietsende scholieren lopen meer risico, ook voor oudere verkeersdeelnemers is het belangrijk speciale maatregelen te nemen die de ongeval betrokkenheid verlagen. 
Veilig met de fiets betekent ook dat fietsers voorrang hebben op alle bestaande en nieuwe rotondes binnen de bebouwde kom, zoals bij omliggende gemeenten. GroenLinks is zich ervan bewust dat dit een reconstructie inhoudt van menig rotonde. Daarom stellen wij voor om de komende jaren meer budget vrij te maken voor nieuwe investeringen, zodat ook de (fiets)verbinding naar het centrum van Eindhoven kan worden gerealiseerd.

D. Meer asfalt vervuilt onze lucht
Langs veel wegen verslechtert de luchtkwaliteit. We hebben last van het permanente lawaai. Door de groei van het autoverkeer en de opkomst van zwaardere auto’s zal dit alleen nog maar toenemen. Buiten de bebouwde kom slibben de wegen steeds meer dicht. Dat is slecht voor de bereikbaarheid van scholen en bedrijven. Ook ons klimaat kan de verdere groei van het autoverkeer niet aan. Het autoverkeer is één van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis.

E. We zijn tegen een nieuwe autobaan (Noordoostcorridor, ofwel de Ruit)
Het economisch belang van de regio is groot. Om de economie van de regio in de toekomst goed te houden is een optimale bereikbaarheid van groot belang. De Ruit om Eindhoven wordt al decennia genoemd als een van de mogelijkheden om die bereikbaarheid te verbeteren.
Echter, de gevolgen voor mens en milieu zijn groot, de effecten op de wijken die aan de Ruit grenzen en de natuur die het doorkruist zijn desastreus. Bovendien kost het enorm veel geld. Daarbij zijn er de laatste jaren steeds meer onderzoeken die nut en noodzaak van deze weg in twijfel trekken. In 2014 volgt opnieuw een onderzoek. Wij vrezen voor nieuwe problemen in de lokale infrastructuur indien het project doorgaat.
Met een stapsgewijze aanpak, zoals voorgesteld door hoogleraar Hugo Priemus, kan de noodzaak van het voorgestelde tracé in etappes worden onderzocht, waarbij wordt uitgegaan van een reële ontwikkeling van bevolkingsgroei en werkgelegenheid.

De bereikbaarheidsproblematiek en het economisch belang voor de regio blijven echter ook voor GroenLinks  een belangrijk speerpunt. Hiervoor zijn alternatieven denkbaar, die rekening houden met meer realistische scenario’s, gebruik maken van de moderne ontwikkelingen, minder gemeenschapsgeld kosten en die onze omgeving niet onomkeerbaar vernielen. Het aanpakken van knelpunten op de A67 en A58 is in onze optiek veel doeltreffender voor de bereikbaarheid van onze Brainportregio dan de aanleg van de Ruit.

F. Op weg naar een duurzame stad!
Meer asfalt lokt op lange termijn nieuwe verkeersstromen uit. Op korte termijn is het ook geen oplossing voor de niet-autogebruikers, voor de overlast en de gezondheidsklachten. Bovendien ontbreekt in de meeste binnensteden simpelweg de ruimte voor bredere wegen. De oplossing ligt daarom in het selectiever kiezen van het juiste vervoermiddel per bestemming en in het gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto.
De rol van de gemeente hierin ligt vooral in het aantrekkelijker maken van lopen, fietsen en openbaar vervoer. Hierbij wordt ook gedacht aan andere OV-vormen dan het traditionele vervoer zoals bijv. kleine elektrische busjes. Het voor- en natransport van de bus- en treinstations mag geen enkele drempel vormen om met de bus of de trein te gaan.

G. Groene ruimte blijft groen
We leven in een klein land waar we bijzonder zuinig moeten zijn op de mooie stukjes natuur en groen die we rijk zijn. Bij GroenLinks blijven de groene parels behouden en daar zorgen we goed voor. Overal wordt geknabbeld aan de open groene ruimte voor wegen, woningen en bedrijventerreinen.
Tegelijk hebben we open groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en recreatieterreinen) nodig om te spelen, te luieren, te sporten en voor onze dagelijkse ontspanning. En even belangrijk: grote aaneengesloten natuurgebieden zijn van vitaal belang voor behoud van een grote verscheidenheid van planten en dieren. Dat geldt ook voor het ecologisch beheren van parken, bermen en oevers met meer bloemen en schuilplaatsen voor dieren.

GroenLinks wil de groene ruimte in en om Helmond behouden en waar mogelijk uitbreiden. De gemeente kan daar een belangrijke rol bij spelen. Door de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom veel slimmer te benutten. Bijvoorbeeld door leegstaande kantoorpanden creatief te gebruiken en gebouwen voor verschillende functies in te zetten.
Door op bouwlocaties slimmer en compacter te bouwen, realiseren we meer woningen zonder dat dit meteen ten koste hoeft te gaan van groen. Ook de ruimte op bedrijventerreinen kan veel beter worden benut.
Dit betekent revitalisering van bestaande -en deels verouderde- bedrijventerreinen, inclusief het beter benutten van de grond op die terreinen en van leegstaande bedrijven in plaats van verder uitbreiden ten koste van groen (o.a. BZOB bos).

H. Nelson Mandela park
Om het voormalige terrein van Obragas een kwalitatieve invulling te geven, stelt GroenLinks voor om daar een Nelson Mandela park te realiseren. Een mooi groen park waar Helmonders kunnen wandelen, hardlopen, rusten en waar ruimte is voor kunst en cultuur. Een groene uitbreiding en een impuls voor het centrum!

I. Duurzame-wij-doen-het-zelvers
GroenLinks ondersteunt lokale initiatieven die erop gericht zijn groen in hun omgeving te bevorderen. Denk hierbij aan beplanting in de straat, begroeide daken, gezamenlijke moestuinen (ook voor scholen), plukfruit in parken/op straat en stadslandbouw. Dat kan op braakliggend terrein, maar ook speciale landbouwbakken in dichtbebouwde delen lenen zich hier goed voor zoals in het centrum van Brandevoort.
Dergelijke duurzame initiatieven betekenen winst voor de kwaliteit van ons leefklimaat. Kortom, Groene Kwaliteit.
Ook hergebruik maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Voor zover van toepassing stimuleert de gemeente dit door het promoten van kringloopactiviteiten en bijvoorbeeld door het faciliteren van een Repair Café.

J. Ambitieus energie- en klimaatbeleid
De toenemende energievraag, de eindigheid van de voorraden fossiele brandstoffen, de stijgende energieprijzen en de klimaatverandering/wereldwijde klimaatcrisis vragen om een ander energiebeleid. Meer ambitie van de politiek is hiervoor nodig. Niet alleen van het kabinet, ook van gemeenten. En vooral maatregelen die écht het verschil maken.
Een aantal gemeenten heeft daarom de afgelopen jaren een duidelijk ambitie geformuleerd. Zij willen in 2030 ‘CO2-neutraal’ zijn en streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik, gebruik makend van duurzame energiebronnen en door een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen. GroenLinks wil dat ook Helmond CO2-neutraal wordt in 2030. Dat kan de gemeente alleen sámen met burgers, instellingen en ondernemers realiseren.

Concreet
Afgelopen raadsperiode hebben we de eerste stappen gezet naar dat doel. GroenLinks wil dat dit een stevig vervolg krijgt met een breed scala aan concrete maatregelen en goede voorbeelden.
Zo kunnen energiebesparende maatregelen niet alleen worden bevorderd met subsidies en het ondersteunen van eigen initiatieven, maar ook door energiezuinige en schone nieuwbouwprojecten korting te verlenen op de grondprijs (traditionele bouwers betalen). Goed voor particulieren én ondernemers. Helmond: zichtbaar zuinig met energie!

K. Duurzaam waterbeheer
De manier waarop we in Nederland met water omgaan is niet toereikend voor de toekomst.
Zeker als de gevolgen van klimaatsverandering, zeespiegelstijging en verdergaande bodemdaling moeten worden opgevangen.
GroenLinks vindt dat de gemeente moet streven naar een gezond watersysteem gebaseerd op integraal waterbeheer en het aanleggen van gescheiden watersystemen moet continueren.
.
L. Dierenwelzijn
Veel inwoners van onze gemeente hebben een gezelschapsdier, zoals een hond, kat, cavia of konijn. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom bevinden zich ook landbouwhuisdieren, zoals varkens en koeien. De grootste groep dieren (ook in stedelijke gemeenten) wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij de samenleving. Zij dragen bij aan een kleurrijke en levendige gemeente.
Dieren hebben recht op een goed leven, ze verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt voor zowel huisdieren, als voor vrij en in het wild levende dieren.

Hoofdstuk 2: Wij willen een socialere gemeente

Sociaal en solidair
GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven.
We streven ernaar dat zoveel mogelijk Helmonders aan de slag komen. Werk geeft niet alleen inkomen, het draagt bij aan emancipatie, het geeft iemand ook zelfvertrouwen en een positie in de samenleving. We gaan daarbij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar hebben ook oog voor het verschil in mogelijkheden.

GroenLinks wil mensen sterker maken. Onze visie op jeugd en onderwijs en onze sociale politiek zijn daarop gericht. Alle kinderen verdienen een goede start met hoogwaardige kinderopvang en goed onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. Het is funest voor hun kansen als kinderen opgroeien in armoede. Armoede willen we bestrijden met een ruimhartig minimabeleid, maar vooral door sociaal-economische participatie te bevorderen: mensen ondersteunen bij het vinden van werk of een andere maatschappelijke activiteit.

Op de woningmarkt moet meer betaalbare woonruimte beschikbaar komen: er is meer keuze nodig voor jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen. Dat geldt ook voor ouderen die zorg nodig hebben, maar zelfstandig willen blijven wonen.
Een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende huisvesting en een veilige woon- en leefomgeving zijn belangrijk. Ook sport en kunst en cultuur horen wat GroenLinks betreft in dat rijtje thuis. Ze verrijken het leven. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen hieraan actief of passief mee te doen.

A. Economie: stimuleer ondernemerschap en innovatie
GroenLinks staat voor een groene en vitale ontwikkeling van de economie, ook in Helmond, dat is goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Dat wil niet zeggen dat de gemeente moet wachten op wat ondernemers doen. Ze kan het
ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Een actief beleid is nodig, waarbij de  mogelijkheden in de gemeente optimaal worden benut.

. Meer banen
De werkeloosheid is nog steeds zorgwekkend hoog. Mensen die nog werk hebben zijn onzeker of dat volgend jaar nog zo is. Anderen hoppen van flexbaan naar flexbaan. De bezuinigingen van dit kabinet verergeren de crisis. Dit is onacceptabel. Werk geeft zekerheid, inkomen, zelfvertrouwen. GroenLinks wil daarom investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer laten groeien. De gemeente kan hier op verschillende manieren aan bijdragen.

. ZZP-ers
Ook ZZP-ers hebben het moeilijk in de economische crisis. GroenLinks wil beginnende ZZP-ers ondersteunen door bijvoorbeeld kantoorruimte in leegstaande panden tegen een lagere prijs beschikbaar te stellen. Verder willen we ZZP-ers ondersteunen bij het organiseren van eigen collectieve voorzieningen, zoals de broodfondsen waarbij zij met elkaar een uitkering regelen bij arbeidsongeschiktheid. De zelfstandigenaftrek moet blijven, in combinatie met een adequate controle op verkapte dienstverbanden.

B. Sociaal beleid: meedoen mogelijk maken
Alle inwoners moeten de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. Betaald werk hebben is hierbij heel belangrijk. Mensen die niet kunnen of mogen meedoen moeten meer kans krijgen om zich te ontwikkelen en meer toegang krijgen tot allerlei sociale en professionele netwerken. Dit kan leiden tot een sociaal isolement en een slechtere gezondheid.
GroenLinks wil mensen niet afschrijven, maar ze juist een toekomst bieden. We kunnen vaak vroeg voorspellen met wie het later mis kan gaan of wie niet op eigen kracht aan een baan zal komen. Het
patroon dat in bepaalde families generatie op generatie in armoede leeft, moet worden
doorbroken. Dat vraagt om tijdig ingrijpen.

De gemeentelijke sociale dienst speelt daarbij een belangrijke rol. GroenLinks is voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of -loon zich niet uitgesloten hoeven te voelen en ook hun gezinnen aan sport-en culturele activiteiten kunnen meedoen. De gemeente moet daarbij proactief zijn; in actie komen voordat mensen het huis uit gezet worden of diep in de schulden zitten. Dat vraagt om een gerichte benadering waarbij mensen persoonlijk worden opgezocht. De sociale dienst moet veel meer een ‘er op af-centrum’ worden.

. Ga armoede te lijf!
Op de wachtlijst van Super Sociaal staan 130 huishoudens, terwijl ruim 800 personen per jaar geholpen worden. GroenLinks ziet het als haar sociale plicht om ervoor te zorgen dat de wachtlijst verdwijnt. Dit is zichtbare armoede, er heerst echter ook armoede die voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar is. Bij ouderen waarbij bijvoorbeeld de overwaarde van hun woning bij de inkomensberekening is opgeteld. Maar stenen kun je niet eten en verkopen is in de huidige tijd nauwelijks een optie. Of bij ouders die voor hun kinderen geen kinderfeestje kunnen organiseren, een sportclub betalen of extra kosten op school. Het is belangrijk om als gemeente specifiek beleid te maken op dit terrein. Een ruimhartig subsidie- en armoedebeleid is hier onderdeel van, waarin ook plaats is voor maatwerk. Geef hierin ook particuliere initiatieven een plek en faciliteer deze als gemeente.

Sociaal beleid mag niet louter een financieel vangnet zijn. De gemeente steunt inwoners die in sociale of financiële problemen zitten.  Aan elke klant wordt daarom gevraagd hoe hij daarbij geholpen kan worden. De klant is de norm; de begeleiding wordt afgestemd op wat hij nodig heeft. Eén dag niet geïnvesteerd in mensen, beschouwen wij als een verloren dag.

GroenLinks wil kansen creëren voor kwetsbare inwoners. We weten uit allerlei onderzoek dat eenderde van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangt nooit een reguliere betaalde baan kan krijgen. Het heeft geen zin om mensen met een beperking op te jagen tot topsport als ze dat niet kunnen; dan geven we ze liever breedtesport. Als rekening gehouden wordt met wat een cliënt wèl kan, dan ontstaan er ook veel meer mogelijkheden voor de mensen zelf èn voor de samenleving.

.Meedoen met een beperking
Stel je voor, dat mensen met een beperking (fysiek/verstandelijk/psychisch) gewoon actief kunnen deelnemen aan de samenleving! Dat zou volkomen normaal moeten zijn Deze mensen komen echter maar al te vaak hindernissen tegen op hun pad: GroenLinks wil dat de gemeente ondersteunt en belemmeringen wegneemt. De doelgroep moet niet alleen bij individuele hulp, maar ook bij het ontwikkelen van beleid nauw betrokken zijn.

.Vluchtelingen en asielzoekers
GroenLinks vindt, dat erkende vluchtelingen de Nederlandse taal moeten leren. Dat is de kortste weg naar integratie en participatie. Actief meedoen is ook de beste garantie om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Daarnaast vindt GroenLinks dat de gemeente uitgeprocedeerden moet opvangen wanneer deze als illegaal op straat dreigen te belanden.

C. Wijkvoorzieningen
Bewoners vormen het cement van een wijk of buurt. Veiligheid en leefbaarheid van een wijk maken we samen. De gemeente ondersteunt en faciliteert daar waar nodig, door te investeren in algemene voorzieningen en ontmoetingsplekken. Onderlinge contacten en dwarsverbanden zijn essentieel voor een bloeiende wijk. GroenLinks wil dat de gemeente initiatieven vanuit de wijk stimuleert. Het gemeentebestuur moet zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en gemakkelijk bereikbaar zijn haar bewoners.

D. Jeugdbeleid: Kiezen voor jongeren
Helmond moet een fijne plek zijn voor kinderen. Ze moeten zorgeloos kunnen opgroeien: in een goede sfeer thuis, met voldoende speel-en sportruimte in de buurt en mogelijkheden om mee te
doen in allerlei verenigingen. We willen ze hiertoe alle ruimte geven, ze serieus nemen en steun
bieden, maar ook grenzen stellen en onacceptabel gedrag corrigeren.

Het aanbod van de reguliere voorzieningen in Helmond waar kleine kinderen tot jongvolwassenen gebruik van maken moet worden versterkt. Kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, zorg en vrijetijdsvoorzieningen dienen zodanig op elkaar aan te sluiten dat ze tegemoetkomen aan de basisbehoeften van kinderen en hun ouders/opvoeders.
Hoe meer dit het geval is, des te meer mogelijkheden hebben jeugdigen om positieve ervaringen op te doen die bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Die positieve ervaringen zijn voor alle kinderen goed, maar vooral voor kinderen in achterstandssituaties.
Kinderen mogen er op rekenen dat de professionals die ze tegenkomen in opvang, onderwijs en allerlei buitenschoolse activiteiten in staat zijn te signaleren dat een kind problemen heeft en extra aandacht nodig heeft. Gespecialiseerde deskundigheid moet dan gemakkelijk ingeroepen kunnen worden om de reguliere voorziening te versterken of ondersteuning te bieden in de eigen leefomgeving.

Opvoeden is leuk. Toch zit iedereen wel eens met vragen over opgroeien en opvoeding. Hulp vragen en hulp krijgen moeten vanzelfsprekender worden. Een Centrum voor Jeugd en Gezin kan hieraan bijdragen, als jongeren en opvoeders voor informatie, voorlichting en hulp dichtbij huis terecht kunnen en het even herkenbaar en gemakkelijk toegankelijk wordt als het consultatiebureau nu.

Kinderen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente. (Veel gemeenten hebben te maken met een krimpende bevolking en vrezen om het behoud van een divers voorzieningenniveau; sommige wijken hebben te maken met leegloop van jonge gezinnen.) Daarom dient bij de inrichting van de openbare ruimte meer rekening gehouden te worden met kinderen. Straten horen veilig voor hen te zijn. Er moet ruimte voor jongeren worden gereserveerd en ingericht. Een gemeente die vriendelijk is voor kinderen, is vriendelijk voor iedereen.

Onze samenleving is steeds meer geneigd om jongeren die op straat ‘hangen’ als een probleem te zien. Wij beschouwen flaneergedrag van jongeren op straat als een normaal verschijnsel dat te maken heeft met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben; de publieke ruimte is er immers voor iedereen. Soms gaat het hanggedrag echter gepaard met ernstige overlast voor de omgeving en onwettig gedrag.
Dan is ruimte bieden niet langer gepast en ingrijpen nodig. Niet alleen om de veiligheid in de wijk te verbeteren, maar ook om jongeren te leren hoe ze zich in de publieke ruimte moeten gedragen en om een verder afglijden in criminaliteit te voorkomen.

Helmondse jongeren weten heel goed wat zij willen en denken en doen graag mee wanneer het om hen gaat. Initiatieven van de gemeente om van hun deskundigheid gebruik te maken in de vorm van denktanks ten behoeve van beleidsvorming (o.a. HelmondJong2Gether en Stichting Impact) zijn dan ook aan te moedigen. Deze lijn dient ook in de toekomst voortgezet te worden. Naast het stimuleren van nieuwe initiatieven vanuit zowel de gemeente als de Helmondse jongeren zelf, is het ook belangrijk om de continuïteit van reeds ontwikkelde concepten te waarborgen middels financiële stimulansen, faciliteiten en eventueel professionele begeleiding, opdat de drempel voor vrijwillige participatie laag blijft voor jongeren.

E. 2014 – 2018: verandering op komst
De periode 2014 – 2018 gaat op sociaal gebied voornamelijk over veranderingen:
- de transitie Jeugdzorg
- de transitie van AWBZ naar WMO
- passend onderwijs
- de participatiewet
Dit betekent een kans voor onze gemeente om beter aan te sluiten bij de wensen van de burgers. Deze verschuiving van verantwoordelijkheid gaat echter gepaard met een enorme bezuiniging. GroenLinks staat achter het gedachtegoed om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij gemeente en haar inwoners, maar dit mag niet resulteren in louter inkoop op kwantiteit ten koste van de kwaliteit. De vrijheid van keuze in de zorg staat voor ons hoog in het vaandel, zorg blijft maatwerk. Dit betekent ook dat er een vangnet moet zijn voor mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen.

Transitie Jeugdzorg
In het kader van de transitie van de Jeugdzorg worden gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Bij jeugdhulp hoort ook specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, hulp voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.

Als de gemeente straks verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere jongere de hulp die nodig is – en ook tijdig specialistische hulp. Er komt een ‘uitrukmentaliteit’ bij de gemeente: bij problemen gaan we zo snel mogelijk oplossingsrichtingen opstarten. De gemeente wacht geen weken (of maanden) voordat er iets gebeurt.
In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en de hulp wordt zoveel mogelijk op wijk- of gemeentelijk niveau georganiseerd. De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en bureaucratie wordt tegengegaan.
Kinderen/jongeren in een probleemsituatie en ook hun ouders hebben zelf een stem in de aanpak van de jeugdzorg.

We voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg ontstaan, ook in de overgangsperiode van de decentralisatie.
Gemeenten zullen daarom op regionaal afspraken moeten maken om zwaardere, specialistische jeugdzorg goed te organiseren en te financieren. Niet alleen zo, maar ook door vaker te voorkomen dat specialistische zorg of uithuisplaatsing noodzakelijk is, kunnen de wachtlijsten tot een minimum worden beperkt. Goede preventie begint bij goede samenwerking en vroegtijdige signalering van problemen op buurt- en wijkniveau, zoals in eerdere programmapunten beschreven.
De gemeente zal vanuit een regierol zorg moeten dragen voor een doorgaande zorglijn, gericht op de gezinsomgeving.

F. Passende zorg
Mensen met een beperking, een chronisch of een psychosociaal probleem ontvangen die zorg (ondersteuning) die passend is om aan de samenleving te kunnen blijven meedoen of thuis te kunnen blijven wonen - zorg heeft een doel!

Bij aanvragen voor zorg wordt altijd (binnen enkele werkdagen) een huisbezoek gebracht. Samen met de aanvrager wordt bekeken welke ondersteuning nodig is, gebaseerd op wat iemand zelf niet meer kan, wat de omgeving (familie, vrienden, buurt) eventueel met hulp kan bijdragen, en welke professionele hulp zo nodig moet worden ingeschakeld. De gemeente heeft hierbij een ‘compensatieplicht’.

De benadering van de gemeente is oplossingsgericht en niet zorggericht. Standaardoplossingen bestaan niet meer en er wordt niet automatisch doorverwezen naar verdere specialisatie. Centraal staat: mensen doen dat zelf wat ze zelf kunnen. Het gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid - en als het systeem meewerkt, kunnen mensen heel veel zelf. Maar het wordt geregeld voor mensen die het niet zelf kunnen. We laten mensen - met een verwijzing naar hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ – niet aan hun lot over.

Mensen met een 'WMO-indicatie' die dat willen, kunnen zorg zelf organiseren met een persoonsgebonden budget (PGB). Voor wie het aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit bij de behoeften, stellen we een persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar, waarmee zowel zorg, wonen als werk, naar eigen inzicht kan worden geregeld.

. Zorg dichtbij
Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp en ook zwaardere vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op wijkniveau) voorhanden.
Het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra, waarbij een apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn, wordt gestimuleerd.

. Geen verschraling van de thuiszorg
De komende jaren wordt flink bezuinigd op de thuiszorg. Door aanbestedingen en keuze voor de laagste inschrijving dreigt een verdere inhoudelijke verschraling van het werk. Thuiszorg mag niet vervangen worden door schoonmakers: GroenLinks verzet zich tegen verdere uitholling van de thuiszorg.
Uit het experiment Buurtzorg blijkt dat door een andere organisatie een betere zorg tegen lagere kosten mogelijk is.

G. Onderwijs ontwikkelt talent
Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten optimaal ontwikkelt. GroenLinks wil investeren in jeugd: ze de ruimte geven, met voldoende speel- en sportvoorzieningen. Scholen worden kindcentra: met kinderopvang en buitenschoolse activiteiten (sport en cultuur).
GroenLinks daagt jongeren uit om zich in te zetten voor anderen en geeft ze verantwoordelijkheid. We willen alle jongeren binnen boord houden: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. Het beroepsonderwijs sluit goed aan op het bedrijfsleven.

Onderwijs legt de fundamenten voor onze toekomst. Daarom is het belangrijk dat onderwijs àlle kinderen stimuleert om zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers. Ons onderwijs moet jongeren, zeker uit een omgeving waar armoede en achterstelling heersen, kansen geven op vooruitgang. Juist deze jongeren raken nu verloren in een onderwijssysteem dat hen niet uitdaagt en niet helpt om het beste uit zichzelf te halen, maar hen vroegtijdig voorsorteert op achterblijven.

Allochtone kinderen hebben onze bijzondere aandacht: zij krijgen evenveel kansen als autochtone kinderen in Helmond. Samen met ouders zoeken we naar mogelijkheden voor optimale ondersteuning van allochtone kinderen.

. Gezond binnenklimaat
Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. In een naargeestig gebouw kan onderwijs niet stimulerend zijn. Ook mogen de leerprestaties niet lijden onder een slecht binnenklimaat. De gemeente vergoedt de aanpassingen die nodig zijn om het binnenmilieu van een school aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Nieuwe schoolgebouwen moeten voldoen aan hoge eisen van duurzaamheid.
Bij schoolgebouwen, zeker bij nieuwbouw, horen ruimtes voor betaalbare buitenschoolse opvang. Dit past bij de ontwikkeling naar kindcentra en hiermee stimuleren we arbeidsparticipatie van ouders, vooral vrouwen.

. Kindcentra
Als het aan GroenLinks ligt wordt elke school een kindcentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen. Een kindcentrum is meer dan een brede school. Naast een plek waar onderwijs wordt gegeven, is er ook kinderopvang, wordt samengewerkt met welzijns- en zorginstellingen, culturele en sportverenigingen, binnen en buiten reguliere schooltijden. Zo ontstaat een plek waar kinderen de hele dag terecht kunnen.
De gemeente helpt scholen de omslag te maken, bijvoorbeeld door inzet van een financiële bijdrage voor de extra vierkante meters die nodig zijn. Ook kan de gemeente de samenwerking met andere instellingen stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Mondomijn en Westwijzer.

. Passend onderwijs
Samen met het onderwijs biedt de gemeente passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan zorgleerlingen, gezin en docenten. Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Niet alle leerlingen zullen binnen het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen: voor hen blijft het speciaal onderwijs. Voor hooggetalenteerde leerlingen komen er meer mogelijkheden die aansluiten op hun eigen ontwikkeling.

. Beroepsonderwijs
De gemeente stimuleert dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente. Het gaat om de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. De gemeente kan hier een verbindende schakel in vormen en initiatieven faciliteren. Ook is er een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente in het op peil houden van het aantal leerwerktrajecten. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de knelpunten in samenwerking met onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld. het ROC en de Groene Campus en het bedrijfsleven.

. Een leven lang leren: volwasseneducatie
Ook volwassenen krijgen (een tweede) kans om taal en andere achterstanden weg te werken. Via educatie beogen we (taal)achterstanden weg te werken, sociale zelfredzaamheid en participatie te bevorderen, en doorstroming naar vervolgonderwijs en beroep/arbeidsmarkt mogelijk te maken.

H. Wonen: een huis voor iedereen
GroenLinks wil dat Helmond een economisch en sociaal levendige gemeente is. Een gemeente met een heterogene bevolking, naar leeftijd en inkomen.
Jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Dat geldt ook voor ouderen die zorg nodig hebben. Hiervoor zijn meer flexibiliteit en meer keuze op de woningmarkt nodig. We willen de kansen die nieuwbouw en herstructurering bieden ten volle benutten, waar mogelijk leegstaande kantoren transformeren in woningen en de mogelijkheden van de bestaande woningen optimaliseren. GroenLinks wil meer duurzaam groen in de openbare ruimte, waar mensen prettig kunnen verblijven en kinderen kunnen spelen.

Al jaren stagneert de doorstroom binnen Helmond. Tegelijkertijd worden er nog steeds dure koopwoningen gebouwd. Op die manier wordt gestuurd in de sociaal-economische samenstelling van de Helmondse bevolking, ten koste van mensen die op goedkope woningen aangewezen zijn. GroenLinks wil dat er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en blijven, ook voor opvang van sociaal zwakkeren.

In gebieden waar de bevolking afneemt en een krimp van de woningvoorraad nodig is, dient het woningaanbod voldoende gedifferentieerd te blijven, zodat er voldoende keuze is voor de verschillende doelgroepen.

I. Sport: Helmond in beweging
Sporten is leuk en biedt ontspanning voor jong en oud. Sporten heeft ook een aantal andere voordelen. Zo krijgen mensen er meer sociale contacten door, zeker als ze zich als vrijwilliger voor een vereniging inzetten. Sporten is bovendien gezond. Niet iedereen sport of beweegt echter in voldoende mate.
GroenLinks wil een gezonde levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. Omdat de meeste mensen zelf de weg naar commerciële sportaanbieders of reguliere sportverenigingen kunnen vinden, willen wij vooral de sportdeelname stimuleren van groepen die weinig aan sport doen.
De gemeente kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met de sportverenigingen. GroenLinks wil met name het schoolzwemmen in Helmond opnieuw onder de aandacht brengen, onder meer, omdat hierdoor kinderen al op jonge leeftijd met beweging in aanraking komen.
GroenLinks is geen voorstander van een eventueel nieuw stadion voor Helmond Sport, wij zien een prima toekomst voor Helmond Sport op de Braak.

J. Kunst en cultuur horen er gewoon bij
Kunst en cultuur kunnen verrassen, verbazen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven. Het is goed toeven in een gemeente met een rijk en veelzijdig cultureel aanbod en een actief verenigingsleven. GroenLinks is trots op de Helmondse zang- muziek-, dans- en toneelverenigingen! Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving.
Een samenleving die kritisch over zichzelf nadenkt om zich te kunnen vernieuwen en veranderen, kan niet zonder kunst die nieuwe perspectieven op de samenleving ontwikkelt. In een gemeente met een sterke culturele sector willen ondernemers bovendien graag investeren.
GroenLinks wil het culturele aanbod in Helmond versterken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deelnemen. Uitgaven voor kunst en cultuur zijn voor GroenLinks geen sluitstuk van de begroting of afhankelijk van de economische ontwikkeling. Kunst en cultuur horen er gewoon bij!

Het Helmondse stadstheater het Speelhuis heeft een goed onderkomen in de OL Vrouwe Kerk. De benutting van kleinere podiumplaatsen als het Annatheater verdient alle aandacht en steun. Ook zouden podia in wijkhuizen/brede scholen beter gebruikt kunnen worden. Creatieve kunstbeoefening door amateurs kan via het Kunstkwartier maar ook door particuliere initiatieven bevorderd worden. De rol van de bibliotheek in een computersamenleving verdient voortdurend aandacht en zonodig aanpassing.
Het gemeentemuseum blijft het belangrijkste museum voor de gemeente én de burgers, maar intiatieven als het Industrieel Atrium, Jan Vissermuseum en het EDAH museum verdienen ondersteuning. Het in het kader van Culturele hoofdstad toegezegde Vliscomuseum dient ook na het wegvallen als kandidaat volledige inzet van de gemeente om i.s.m. de Vlisco de mogelijkheden te onderzoeken. De draaiorgels behouden een eigen/passende huisvesting en faciliteiten, zodat ze optimaal benut worden.
De nieuwe culturele hotspot, de Cacaofabriek, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. De gemeente probeert de onderlinge wisselwerking tussen de gebruikers zoveel mogelijk te stimuleren, evenals de publiciteit naar buiten toe. Het gemeentelijke archief wordt weer teruggehaald naar Helmond om ondergebracht te worden in een zelfstandige dienst, al dan niet in samenwerking in bijvoorbeeld Peelvalleiverband,

K. Veiligheid: Preventie voor repressie
Iedereen, jong en oud, moet zich veilig voelen in Helmond. De lokale overheid hoort zich merkbaar in te zetten voor een veilige woon- en leefomgeving. Om dat te bereiken moet er op verschillende fronten meer gebeuren. Met alleen meer politie en hogere straffen komen we er niet. GroenLinks verzet zich tegen een eenzijdige nadruk op repressie; we willen meer aandacht voor het voorkomen van ellende. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie en voorlichting.

De zorg voor openbare orde en veiligheid is primair een lokale aangelegenheid. De bevoegdheden van de burgemeester zijn de afgelopen jaren verviervoudigd. Daarbij is de zorg voor veiligheid binnen de gemeenten verschoven van de politie naar toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren. De invoer van de bestuurlijke strafbeschikking zal de slagkracht van het lokaal bestuur verder versterken.
Aan deze stille revolutie zit ook een keerzijde: de rechtsbescherming van de burger. De grens tussen handhaving en de persoonlijke levenssfeer moet stevig bewaakt worden.
Het waarborgen van de veiligheid is weliswaar een primaire taak van de overheid, maar de gemeente kan het niet alleen af. De inzet van meerdere partijen is hierbij nodig. Door wijkbewoners daadwerkelijk invloed op hun omgeving te geven, door het aanstellen van wijkbeheerders, wijkagenten en buurtouders, en door het stimuleren van bedrijvigheid wordt de veiligheid in een wijk groter. Goede afspraken met woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie, middenstand en bewoners over onderhoud en beheer, en een actief toezicht op de naleving van regels en de bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving. En als het toch echt fout gaat, dan moeten handhavers natuurlijk passend en professioneel optreden. De taakverschuiving van politie naar toezichtouders behoeft in dit verband bijzondere aandacht.

GroenLinks is tegen maatregelen die indruisen tegen het recht van iedereen om zich vrij te bewegen in de publieke ruimte, zoals preventief fouilleren en het ophangen van camera’s. We willen hiermee dan ook uiterst terughoudend omgaan. Sommige handhavingsinstrumenten kunnen als discriminatoir ervaren worden (samenscholingsverboden, identificatieplicht, gebiedsontzeggingen). GroenLinks is hier kritisch over.

Om te zorgen dat iedereen kan participeren is een actief anti-discriminatiebeleid onontbeerlijk. GroenLinks vindt dat de politie daar aandacht aan moet besteden. In een diverse samenleving is dit noodzakelijk.

Een op de vier vrouwen krijgt regelmatig te maken met geweld in de privésfeer, lees: mishandeling door de mannelijke partner. In de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van een onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, zelfs op de tweede plaats. Tijdig ingrijpen is hierbij geboden om de veiligheid van het slachtoffer en mogelijke kinderen te waarborgen.

Wat betreft soft drugs: GroenLinks is voor gereguleerde en gecontroleerde verkoop. Soft on soft drugs, hard on hard drugs!

L. Internationale solidariteit: denk mondiaal, handel lokaal
GroenLinks staat voor internationale solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Wij vinden dat iedere wereldburger recht heeft op werk en een volwaardig inkomen, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg en om in vrijheid het eigen leven te kunnen vormgeven.
Om dit te bereiken is een herverdeling van macht en middelen nodig, en een eerlijke internationale handel. Hier ligt een belangrijke taak voor nationale regeringen, de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.
Maar ook gemeenten vormen hierbij een onmisbare schakel: op lokaal niveau kan iedereen bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. De gemeente kan dat zelf doen, maar ook haar inwoners daartoe aanmoedigen.
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de rol van de overheid op het gebied van internationaal beleid. Het is belangrijk dat de overheid zich solidair toont met hen die minder kansrijk zijn in deze wereld. De rol die de overheid moet aannemen is echter verschoven van initiërend naar faciliterend. Dit betekent dat de gemeente bijvoorbeeld steeds bekijkt hoe zij initiatieven uit de samenleving kan ondersteunen.

. Helmond: Fairtrade Gemeente!
GroenLinks wil zich graag sterk maken voor Helmond als Fairtrade gemeente. In een Fairtrade gemeente hebben gemeente en inwoners veel aandacht voor eerlijke handel. Daarvoor werken lokale overheid, bedrijven en burgers samen om de verkoop en promotie van eerlijke producten te vergroten. Om de titel te halen moet Helmond aan verschillende (internationale) criteria voldoen. In Nederland is daaraan een MVO-criterium toegevoegd.

.
Hoofdstuk 3: Wij willen een open gemeente

Open en pluriform
GroenLinks staat voor een open, pluriforme samenleving, waarin iedereen een zo groot mogelijke vrijheid heeft om te participeren en zich te ontplooien zonder discriminatie, racisme, seksisme of andere vormen van onderdrukking.

Het emancipatieproces is nog niet voltooid. Volgens de wet heeft iedereen gelijke rechten, maar in de praktijk is er nog vaak sprake van achterstelling en discriminatie op basis van iemands sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, handicap of etniciteit. Veel mensen ondervinden nog de knellende banden van religieuze of hechte culturele gemeenschappen die hen belemmeren om op hun eigen wijze te participeren in de samenleving. Anderen worden belemmerd door armoede en sociale achterstand. GroenLinks vindt dat vrijheid geen schaars goed mag zijn voor geprivilegieerde mensen. Daarom zetten wij ons in voor de gelijkwaardigheid van mensen, zodat zij de kans krijgen om te emanciperen.

Bij gelijke rechten en kansen hoort ook de plicht om de vrijheid van anderen te respecteren. Iedereen heeft de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Wij schrijven geen leefstijlen voor. In onze diverse samenleving staat GroenLinks voor een ideaal van moderne gemeenschapszin. Dat betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze leefomgeving en dat we er ons bewust van zijn dat andere mensen er andere leefstijlen op na kunnen houden dan wijzelf. Gemeenschapszin betekent de acceptatie van verschil en het besef dat we samenleven met mensen die allemaal verschillende leefstijlen, achtergronden en opvattingen hebben. Dat biedt verbreding en verdieping van culturele kennis, nieuwe inzichten, en betrokkenheid bij maatschappelijke problemen. Het biedt ook mogelijkheden voor mensen om, zonder vervreemding, polarisatie en vrees, met elkaar in debat te gaan over allerlei onvermijdelijke tegenstellingen.

A. Diversiteit en emancipatie: verschil mag er zijn, uitsluiting niet
GroenLinks vindt dat de overheid emancipatie moet stimuleren door ervoor te zorgen dat het beleid voor álle burgers werkt. Daarom dient de gemeente in al haar beleid rekening te houden met verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in sekse, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd, handicap en sociaal-economische situatie -zonder daarbij te stigmatiseren; mensen in hokjes te stoppen. Door dit diversiteitsbeleid wordt de gemeentelijke dienstverlening meer op maat gesneden en daarmee kwalitatief beter.

Er moet rekening worden gehouden met diversiteit om gelijke kansen voor verschillende groepen te bevorderen en discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan.
Kortom, het gaat om gelijke behandeling. Daarom stimuleert de gemeente dat maatschappelijke organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) werk maken van diversiteit en treedt ze actief op tegen intolerantie en discriminatie. Zelforganisaties en belangenorganisaties van kwetsbare groepen worden ondersteund.

Hoofdstuk 4: Wij willen een democratische gemeente

Democratisch
GroenLinks staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. Gemeenschapszin ontstaat als mensen de kans krijgen om te participeren. Daarom willen we ook dat de gemeente haar inwoners waar mogelijk betrekt bij het beleid en burgers meer zeggenschap geeft over de inrichting van hun wijk; de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt echter bij de politiek.

GroenLinks zet zich in de gemeentepolitiek in voor haar idealen. Daarin krijgen we nooit precies wat we willen, omdat we altijd rekening moeten houden met de opvattingen en belangen van anderen. We zoeken naar compromissen om samen een stap verder te komen. Voorop staat dat het lokale bestuur toegankelijk en transparant is en met open vizier verantwoording durft af te leggen.
Een transparant bestuur betekent voor GroenLinks ook: geen dubbel declaratiegedrag, wel een duidelijk!

De overheid is van ons allemaal. Zij is geen machine die draait wat wij als individuen vragen, geen
‘roept u maar’-democratie. GroenLinks wil een overheid die borg staat voor het publieke belang en de rechten van minderheden beschermt. Dat betekent dat de overheid de eindverantwoordelijkheid moet hebben voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van belangrijke algemene voorzieningen, zoals zorg, nutsbedrijven, volkshuisvesting en openbaar vervoer. Concurrentie en private initiatieven op deze terreinen zijn wenselijk om de publieke sector kostenbewust en klantgericht te laten werken, maar privatisering en verzelfstandiging mogen geen doel op zich zijn.
In ons ideaal staan betrokken burgers en een verantwoordelijke overheid samen garant voor een democratische en duurzame ontwikkeling van particuliere welvaart en publieke dienstverlening.

A. Democratische participatie: betrokken burgers
GroenLinks wil dat het gemeentebestuur toegankelijk en transparant is. Duidelijk, streng en daadkrachtig als het nodig is, maar ook aanspreekbaar en open voor suggesties en kritiek.
Burgers zijn niet alleen klant van de overheid, wij willen ook dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het gemeentebeleid en dat ze vertrouwen hebben in het lokale bestuur. Daarom moet de gemeente durven experimenteren met nieuwe vormen van zeggenschap en inspraak. De afstand die er is tussen gemeentebestuur en bevolking kan op deze manier verkleind worden.

  •     De overheid is geen zelfstandige eenheid die het altijd beter weet dan haar eigen burgers. Overheden staan in dienst van de gemeenschap.
  • Contacten met de burgers die zich inzetten voor een maatschappelijk initiatief moeten in het teken van erkenning en waardering staan.
  • De gemeente moet op grote schaal experimenteren met nieuwe werkwijzen.
  • Maatschappelijke initiatieven hebben net zo goed democratische legitimiteit als besluiten van de gemeenteraad.