Voorjaarsnota unaniem aangenomen

Voor de tweede keer op rij werd de voorjaarsnota unaniem door de raad aangenomen! De politieke partijen konden in hun bijdrage aangeven waar hun ambities en wensen liggen. Op basis van de vastgestelde Voorjaarsnota wordt de begroting opgesteld.  

Lees hier de inbreng van GroenLinks:

Voorzitter, andere aanwezigen en inwoners die meekijken,
Een voorjaarsnota gaat over hoofdlijnen, waar willen we met de stad naar toe? Voorzitter, GroenLinks wil dit keer een stap verder vooruit kijken. Naar het jaar 2035. Het jaar waarin Helmond klimaatneutraal wil zijn.

Duurzame stad
Het verduurzamen van onze stad vraagt om grote stappen. Het vraagt om een schaalsprong in duurzame ontwikkelingen om van Helmond ook echt een gezonde, leefbare en toekomstbestendige stad te maken. GroenLinks pleit er dan ook voor om voorrang te geven aan het realiseren van ambities en wensen die hiervoor nodig zijn. Dat betekent het gebruiken van minder energie en het verduurzamen daarvan. Het bevorderen van een gezonde leefstijl, het verduurzamen en gezonder maken van woningen, scholen en sportaccommodaties.

De aanplant van honderden extra bomen zorgt voor een gezonder leefklimaat in de wijken en onze stad wordt er een stuk groener van. Ook de ontwikkeling van nieuwe natuur en ecologische verbindingszones samen met de andere B-5 gemeenten juichen wij toe. Verder willen we graag dat het college vaart maakt met de fietsagenda. GroenLinks heeft tijdens de begroting niet voor niets gepleit voor een extra financiële impuls. Het fietsbeleid is een van de belangrijkste speerpunten in de mobiliteitsvisie.

Voorzitter, GroenLinks wil volop inzetten op de transitie naar duurzame energiebronnen. In de energieagenda is opgenomen dat de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het aardgasnetwerk kan vervallen en dat er niet meer automatisch nieuwe gasnetten worden aangelegd voor nieuwbouwwijken. Daarvoor is wetgeving in voorbereiding. Wij verzoeken het College dan ook om bij nieuwe bouwplannen zo veel mogelijk in te zetten op andere energievormen dan gas. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, volgens de laatste statistieken is het goed toeven in Helmond. Er worden minder misdrijven gepleegd, de Helmonder komt sneller aan een baan en is gemiddeld zelfs gelukkiger dan een inwoner uit Eindhoven. Deze stijgende lijn naar de goede kant van de statistiek wil echter geenszins zeggen dat we achterover kunnen leunen. Integendeel: de armoede is nog te groot, het aantal inwoners dat gebruik moet maken van een uitkering eveneens, de jeugdhulp en WMO moeten nog worden doorontwikkeld. Kortom, de decentralisatie is weliswaar een feit, de transformatie is pas net begonnen.

Uit CBS-onderzoek blijkt dat gezondheid, relaties en werk in grotere mate bepalend zijn voor een geluksgevoel dan geld en inkomen - ook mensen met een laag inkomen zijn vaak heel gelukkig als gezondheid en relatie goed zijn.
GroenLinks vindt het dan ook belangrijk dat de gezondheidsachterstanden van onze inwoners structureel worden aangepakt. Dat wordt geïnvesteerd in sociale netwerken en dat we volop inzetten op werk. Ook voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat Helmond haar strategische programma consequent uitvoert. Dat geldt o.a. voor de Food Tech & Smart Industries, investeringen blijven nodig om bedrijfsleven en onderwijs te faciliteren. Bereikbaarheid en een goede (fiets)infrastructuur zijn voorwaarden. Een betere bereikbaarheid hangt steeds meer samen met innovatieve oplossingen dan met meer asfalt. Voor de positie van Helmond is het noodzaak dat deze ‘Slimme mobiliteit’ in Helmond wordt doorontwikkeld.

Echter, voor de benodigde infrastructuur moet zoveel mogelijk worden geprobeerd de natuur intact te laten en de wensen van betrokken inwoners te respecteren. In dat kader vragen wij het College nog eens te kijken naar de verbinding van het Station ’t Hout naar de Automotive Campus. Wij pleiten ervoor om het Coovels bos intact te laten en de inrichting van de Burgemeester Krollaan te heroverwegen. Een fietsstraat zou hier meer op z’n plek zijn gezien de vele fietsers die deze weg passeren.

Brainport Smart District
Dit ambitieuze project heeft al alles in zich om een succes te worden. Een slimme wijk op alle fronten. Het draait hier niet alleen om nieuwe technieken, ook om sociale veerkracht, zorg, anders wonen. Inmiddels is Brainport Smart District breed omarmd. Wij vinden het dan ook logisch dat Helmond hieraan bijdraagt.

Een gedegen, regionale samenwerking is op veel meer fronten belangrijk. Wij zijn benieuwd hoe samenwerkingsverbanden zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen. Wij zien zeker schaalvoordelen in grensoverschrijdende onderwerpen. Denk daarbij aan gebieden als wonen, veiligheid, bereikbaarheid en milieu.

Voorzitter, bij een innovatieve stad hoort ook een robuust glasvezelnetwerk. Digitale ondersteuning zal in de toekomst steeds vaker nodig zijn, denk daarbij bijvoorbeeld aan zorg op afstand. GroenLinks wil graag dat glasvezel toegankelijk en betaalbaar is voor al onze inwoners. Wij verzoeken het College om verschillende scenario’s met businesscase uit te werken.

Tot slot, Helmond als levendige stad. Om Helmond sterker op de kaart te zetten, vragen wij ook aandacht voor het organiseren van festiviteiten die de strategische agenda ondersteunen en onze stad verlevendigen, zoals de Dutch Technology Week en de Dutch Design Week, de Lucas Gassel expositie en de Theaterfestival-week voor de opening van ons nieuwe Speelhuis. Dat de voorgestelde evenementen maar mogen bijdragen aan nog meer geluk van onze inwoners én de regio!