GL_milieu

Raadsvragen Buizentracé Brandevoort

In het coalitieakkoord valt te lezen dat het college "een actieve lobby voert tegen het vervoer van giftige stoffen door onze stad (per vrachtwagen of trein) of (via buizen) onder de grond."

Door GroenLinks en D66 zijn op 2 Juli vragen aan de raad ingediend over de status van het plan om buizen onder de grond te leggen voor het vervoer van chemische stoffen.

In 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de 'Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’
gepresenteerd. Er is destijds onder druk van het bedrijfsleven (specifiek de chemische industrie in Limburg) gekozen voor een 'kort' tracé via Helmond. Op het moment dat deze structuurvisie werd vastgesteld, was het gebied boven het tracé nog niet bebouwd, maar inmiddels zou het tracé onder of zeer dicht tegen de wijk Brandevoort komen te liggen.

1a. Liggen er op dit moment buisleidingen voor giftige of anderzijds risicovolle stoffen onder de grond in de gemeente Helmond?
1b. Zo ja, wat is de kortste afstand tot woningen van die leidingen?
1c. Wat is de wettelijke minimale afstand tussen transportbuizen en woningen?
1d. Voor welke (categorie) stoffen zijn de huidig aanwezige buizen en de buizen van het nieuwe tracé bestemd?

In 2013 is een zienswijzeprocedure gestart die volgens een recente brief aan het college nog altijd niet is afgerond.

2a. Heeft het toenmalige college in 2013 een zienswijze ingediend?
2b. Wat hield deze zienswijze in?
2c. Is hier een reactie op gekomen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of het Ministerie van Binnenlandse Zaken?

3a. Zijn er na 2013 nog nieuwe stappen mogelijk geweest en door het op dat moment zittende college ondernomen om te voorkomen dat het nieuwe tracé onder de wijk Brandevoort komt te liggen?
3b. Wanneer verwacht het college nieuwe ontwikkelingen rondom dit tracé?

4. Is het huidige college op dit moment in contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de nationale politiek over de uiterst onwenselijke situatie die dit tracé gaat creëren?

5. Wat doet het college om de inwoners nabij het tracé helder te informeren en zijn er stappen die inwoners zelf kunnen ondernemen om de komst van dit tracé te voorkomen?

6. Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn plannen niet wijzigt, wat kan de gemeente Helmond dan nog ondernemen om te voorkomen dat het tracé er komt?

Thomas Tuerlings                    Stef Stevens
Lara Tamarinof

GroenLinks                        D66