GL_milieu

Kamervragen bruizentracé

GroenLinks vraagt nu ook landelijk aandacht voor buizentracé door Helmond
Onze Oud-wethouder van Helmond, Paul Smeulders van GroenLinks heeft in Den Haag vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het buizentracé dat het Rijk door onze gemeente wil leggen. Wij zijn blij dat Paul Smeulders voor Helmond opkomt nu hij zitting in de Tweede Kamer heeft. Wij wachten de antwoorden met spanning af.

Hierbij schriftelijke vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
 
1.       Bent u bekend met de zorgen over het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen? 1)
2.       Wat is de precieze stand van zaken rondom dit plan? Kunt u daarbij een tijdlijn geven van alle relevante besluiten en plannen die tot nu toe in dit dossier aan de orde zijn (geweest)?  Kunt u tevens bij elke relevante gebeurtenis in dit  
dossier de juridische basis van de besluitvorming nader toelichten?
3.     Wat is de precieuze reden dat er nu een tracé op tafel ligt dat dwars onder een woonwijk doorloopt, terwijl er al een buizenverbinding is vanuit Limburg naar de Rotterdamse haven (kaart op p. 58 van de Structuurvisie Buisleidingen 2012-      
2035)? Kunt u daarbij ook aangeven welke (markt)partijen of overheden op welk  moment hebben aangedrongen op dit nieuwe tracé?
4.       Hoe verklaart u het feit dat het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu eerder aangaf dat er sprake was van een ‘indicatief tracé’ en dat nu, na een Wob-procedure, blijkt dat het tracé Echt-Laarbeek (onder de Helmondse wijk Brandevoort) het ‘definitieve voorkeurstracé’ is?
5.       Is er in de tussentijd onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen voor mens en milieu? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee, waarom is er geen onderzoek gedaan?
6.       Waarom kon deze, voor bewoners en gemeenten, belangrijke informatie pas na een Wob-procedure openbaar gemaakt worden?
7.       Kunt u aangeven hoe het precies zit met inspraakprocedures? Klopt het dat er geen nieuwe inspraakprocedure is geweest bij de besluitvorming om het tracé Echt-Laarbeek tot ‘definitief voorkeurstracé’ te bestempelen? Zo ja, waarom is er geen nieuwe inspraakprocedure geweest? Zo nee, hoe kan het dat de gemeente Helmond en omwonenden niet op de hoogte waren van deze inspraakprocedure?
8.       Wat zijn de precieze gevolgen voor de gemeente, omwonenden, sportclubs en voor het aanwezige groen  wanneer het tracé Echt-Laarbeek het definitieve tracé wordt?
9.    Bent u bekend met de uitspraak van de voltallige gemeenteraad van Helmond waarin zij zich uitspreken tegen het buizentracé onder of nabij een woonwijk. Deelt u de opvatting dat deze uitspraak van de voltallige lokale volksvertegenwoordiging een belangrijk signaal is en zeer serieus moet worden meegenomen? Zo ja, wat doet u met dit signaal? Zo nee, waarom niet?
10.   Wat is uw standpunt over de verschillende tracés die mogelijk zijn? Deelt u de mening dat het niet wenselijk is om een buizentracé vlak langs of onder een woonwijk aan te leggen? Zo nee, waarom niet?
11.   Bent u bereid met de gemeenten, omwonenden en betrokken bedrijven in overleg te gaan om te bezien welke alternatieven er mogelijk zijn?