Aanpak ernstige woonoverlast

Op 24 januari 2017 is door de Eerste Kamer de Wet Aanpak Woonoverlast aangenomen. Het doel van deze regeling is om ernstige woonoverlast - zoals een hond die voortdurend blaft, of buren die het portiek vervuilen - aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij dit voorstel effectief en maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken: de overlastgever kan een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De maatregel kan worden ingezet indien alle andere vormen van overleg en bemiddeling geen effect hebben en dient derhalve proportioneel te zijn.

GroenLinks Helmond is blij met deze wet omdat deze nieuwe mogelijkheden biedt om lokale, langdurige burenoverlast aan te pakken en zo een socialere samenleving te bevorderen. Uit gesprekken met bewoners en VvE-besturen is ons gebleken dat deze overlast (die vaak niet zozeer heftig maar wel hardnekkig is) op dit moment zeer moeilijk aan te pakken is en in voorkomende gevallen het woongenot aanzienlijk beperkt. Ook kunnen problemen die voortkomen uit de verhuur van woningen (onder andere via AirBnB) hiermee daadkrachtig worden opgepakt.
Hoewel de wet pas in de zomer in zal gaan, is wel al duidelijk dat gemeenten de nieuwe regels aan hun plaatselijke regelingen moeten toevoegen alvorens deze kan worden ingevoerd.

Derhalve zijn onze vragen:
    •    Is het College op de hoogte van deze nieuwe wet?
    •    Ziet het College mogelijkheden om – zodra de landelijke wetgever deze nieuwe wet beschikbaar stelt – deze zo snel mogelijk op lokaal niveau te implementeren?
    •    Is het College bereid om voorbereidingen te treffen om (zodra dit mogelijk is) op lokaal niveau een pilot te starten - bijvoorbeeld met enkele buurten of VvE’s – om deze nieuwe wet handen en voeten te geven. En zo nee, op welke manier denkt het College dan deze nieuwe wet van toepassing te laten zijn op Helmond?

Fractie GroenLinks Helmond