Duurzaam Denken

Duurzaam Denken

Duurzaamheid. De verzamelnaam heeft door de jaren heen nogal aan zeggingskracht ingeboet. Tegenwoordig wordt alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken onder duurzaamheid geschaard. Het zal dan ook niemand verbazen dat ‘duurzaamheid’ in geen enkel politiek partijprogramma ontbreekt, ook niet in de gemeentelijke programma´s.
Hoe zit het dan bij het partijprogramma van GroenLinks? Duurzaamheid is voor GroenLinks een manier van denken die als leidraad door haar hele politieke programma loopt. Dat aan deze denkwijze echt inhoud wordt gegeven, blijkt wel uit de verkiezing van Bas Eickhout tot nr. 1  in de Duurzame 100 van Trouw. De jury vond dat de GroenLinks Europarlementariër het meest had gedaan om Nederland te vergroenen.
Hoe verwordt duurzaamheid nu tot de alledaagse praktijk? En sterker nog, tot hoever willen we gaan in het verduurzamen van ons leven?

Laten we de definitie van de Verenigde Naties er eens even op naslaanː ”Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Al kijkende naar Nederland, kunnen we stellen dat daar nou niet bepaald haast mee is gemaakt. Weliswaar streeft ons land ernaar om in 2020 14% van onze energievoorziening te laten bestaan uit duurzame energie; als het echter even tegen zit, worden die klimaatdoelstellingen gewoonweg weer bijgesteld. Zo zwakte de EU onlangs de door de Europese commissie voorgestelde klimaatdoelstellingen 2030 af, om over de wereldwijde klimaatdoelstellingen maar niet te spreken.
In Helmond is het college begin dit jaar -in opdracht van de raad- gestart met herziening van het lopende klimaatprogramma. Het doel van het klimaatbeleid is het bereiken van klimaatneutraliteit in 2035. Het vraagt een flinke inspanning om die ambities waar te maken. Onze fractie kan het dan ook bijzonder waarderen dat het college 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor een versnelling van het duurzaamheidsprogramma en nog eens 500.000 euro extra voor duurzaamheidsleningen.
In een tijd van bezuinigingen is 1 miljoen euro extra veel geld. 1 miljoen investeren in duurzaamheid betekent echter ook een terugverdieneffect op verschillende fronten. Een ervan is de energietransitie, een belangrijk onderwerp voor de komende decennia. GroenLinks ziet voor Helmond kansen door in een vroeg stadium te anticiperen op deze ontwikkelingen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de aanleg van energieneutrale buurten die gebruikmaken van hernieuwbare energie.
De gemeente heeft als overheidsinstelling een voorbeeldfunctie op het gebied van verduurzaming van vastgoed en het daarmee gepaard gaande omlaag brengen van de energiekosten.
Verbetering van de energieprestaties van gemeentelijke gebouwen is alleen mogelijk door stevig te investeren in het terugbrengen van het energiegebruik (gas, elektra en warmte). Met de realisatie van PV-panelen op  ’t Cour, de Cacaofabriek en een deel van het Stadskantoor is hiermee een goed begin gemaakt. Dit vraagt om een goed doordacht vervolg.
GroenLinks heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken incidenteel te investeren in verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Dit vergemakkelijkt de structurele bezuiniging op deze post. Die hiervoor ingediende motie is unaniem aangenomen.
GroenLinks heeft het college ook verzocht te onderzoeken of ons openbaar groen -kwalitatief- op een meer natuurlijke manier kan worden ingericht en hier bij de Voorjaarsnota 2015 voorstellen voor te doen. Daarmee nemen we een voorschot op de versnellingsagenda Duurzaamheid én een toekomstbestendige samenleving. Een incidentele investering in het natuurlijker inrichten van ons openbaar groen zal de structurele bezuiniging op de openbare ruimte namelijk vergemakkelijken. Ook deze motie hiertoe is unaniem aangenomen. Kortom, er wordt collectief waarde gehecht aan de verduurzaming van Helmond.
Versnelling van de duurzaamheidsagenda zal komend voorjaar handen en voeten worden gegeven in interactieve werksessies met partijen uit de stad. Duurzaamheidsinitiatieven komen daarmee vervroegd van de grond. Een uitstekende stap op weg naar ‘Helmond, de duurzaamste stad van Nederland.’ Op z’n minst een duurzame gedachte…

Antoinette Maas
GroenLinks Helmond