Beginspraak

Het kersverse college is van plan de komende vier jaar Helmond anders te besturen. Of zoals in het coalitieakkoord omschreven: ‘in verbinding met de stad.’ Dat staat op papier erg mooi, maar wat wordt hier nu mee bedoeld en hoe realiseer je een andere manier van politieke besluitvorming in de praktijk?
De gegroeide kloof tussen politiek en inwoners kan alleen worden gedicht als inwoners, ondernemers en organisaties zich gehoord voelen, de soms gevoelde afstand verkleind en het vertrouwen vergroot. Iets wat in de loop der jaren is scheefgegroeid, is echter niet in enkele maanden hersteld. Dat kost tijd en vraagt inspanning van alle betrokkenen.

Zo is het college voornemens om bij grote onderwerpen de beleidsvorming te starten in gesprek met betrokkenen in de samenleving. Ze noemen dat beginspraak. Op basis daarvan wordt een startnotitie opgesteld met meerdere scenario’s die de gemeenteraad krijgt voorgelegd; de raad kan vervolgens een keuze maken uit de verschillende scenario’s. Ook wordt in nauw overleg met de gemeenteraad bekeken hoe de politieke besluitvorming nog meer kan worden afgestemd op de wens tot participatie.
Het eerste voorbeeld van ‘beginspraak’ is inmiddels een feit. Op basis van de huidige inzichten is het noodzakelijk om vanaf 2016 oplopend structureel 9,5 miljoen euro te bezuinigen. Gelet op de omvang en impact van de bezuinigingsoperatie op de stad, wordt gekozen voor een zorgvuldige aanpak waarbij ook een rol is weggelegd voor de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en instellingen. In dit proces van participatie en instemming wordt bij de begroting van 2015 een pakket met bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd dat de omvang van de bezuinigingstaakstelling ruim overschrijdt. Dit geeft ruimte om op basis van alternatieven keuzes te maken. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op hoofdlijnen de bezuinigingen aan te geven die daaropvolgend met het maatschappelijk veld verder worden uitgewerkt en ingevuld.
GroenLinks wethouder Financiën Paul Smeulders geeft hiermee de aftrap van een nieuw politiek klimaat: “Wij zijn ons ervan bewust dat deze bezuinigingen een behoorlijke impact hebben op onze stad. Met het gekozen proces staan wij voor een zorgvuldige aanpak, waarbij we samen met de raad en de stad alle aanwezige creativiteit willen benutten om te komen tot een breed gedragen oplossing.”

Nu moet blijken of de wens tot verandering ook door alle betrokkenen kan worden omgezet in gezamenlijk gedragen beleid voor de stad. Ik pak deze handschoen graag op, u ook?

Antoinette Maas
Raadslid GroenLinks